KRETANJE STOPE SAMOUBISTAVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Nebojša Bojanić, Marko Srdanović, Darko Marinković

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Stopa samoubistva je svojevrstan „alat“ kojim se mjeri koliko je pojava samoubistava ozbiljan fenomen na određenom prostoru, u određenom vremenu. Samoubistvo je vrlo kompleksan čin utkan u kompleksnost samog života i javlja se i kao posljedica i kao izvor različitih procesa. Predmet rada je stopa samoubistava u Republici Srspkoj, sa komparativnim osvrtom na stanje u Federaciji BiH, Brčko Distriktu i na nivou cijele BiH.
Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj rada je naučna deskripcija i objašnjenje kretanja stope izvršenja samoubistava u periodu 2007. – 2011. godina u Republici Srpskoj, te nastojanje da se iz toga izvuku određeni naučni zaključci.

Metodologija/Dizajn: U radu su primjenjene statističke metode u obradi zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, Federalnog Zavoda za statistiku, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH, Policije Brčko Distrikta i izvještaja drugih agencija (npr. Svjetske zdravstvene organizacije – WHO i sl.). U istraživanju su korišćene metode prikupljanja podataka kroz prilagođeni tabelarni upitnik, dok je
analiza i obrada podatka izvršena metodama deskriptivne i inferencijalne statistike i klasifikacije. Za testiranje određenih hipoteza, a da bi se utvrdio značaj promjene stope samoubistava, u radu je korišćen i hi kvadrat test.

Ograničenja istraživanja/rada: Istraživanje predstavlja integralni dio šireg istraživanja na temu „Samoubistva u Bosni i Hercegovini“, u sklopu koga su obrađena samoubistva izvršena na području Bosne i Hercegovine u periodu 2007. – 2011. godine.

Rezultati/Nalazi: Na osnovu procjene broja stanovnika, kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na entitetskim nivoima, te sprovedenog istraživanja, došlo se do podataka da je stopa samoubistava u Republici Srspkoj srednje visoka, sa alarmantnim pokazateljima porasta.

Generalni zaključak: Stopa samoubistava u Republici Srpskoj viša je u odnosu na stopu samoubistava u Federaciji BiH.

Opravdanost istraživanja/rada: U odnosu na okolnosti izvršenja samoubistva, država donekle može da utiče na planu smanjenja njegove stope, čije poznavanje je značajno i iz razloga što samo samoubistvo  nije izolovan čin – ono može biti posljedica krivičnog djela, ali i psihosomatskog oboljenja, tuge, patnje i sl., dok, sa druge strane, kao posljedicu ostavlja tugu, gubitak dragih ljudi, samohranu djecu itd.

-------------------------------------------------------------------------

SUICIDE RATE IN REPUBLIC OF SRPSKA

Reason(s) for writing and research problem(s): Suicide rate is a “tool” used to measure how serious the problem of suicide really is in a certain area at a certain time. Suicide is a very complicated matter, It can be a consequence of a criminal act, but it can also be caused by a physical or mental illness. Suicide itself also leaves some consequences such as, grief, pain, loss of friends and family, orphaned children, etc. The Subject of work here is the suicide rate in Republic of Srpska and how it compares to the suicide rates in District Brčko, Fedaration of Bosnia and Herzegovina and in the entire Bosnia and Herzegovina.

Aims of the paper (scientific and/or social): The aim of this work is a scientific description and explaination how the suicide rate has changed in Republic of Srpska from 2007. to 2011.

Methodology/Design: Statistical methods were used to process official data from the Republic of Srpska Institute of Statistics, Federal Institute of Statistics, Bosnia and Herzegovina Institute of Statistics, The Republic of Srpska Ministry of Interior, Federal Ministry of Interior, Police of District Brčko and other agencies like the World Health Organization. Data was gathered by a survey and analyzed was with the use of descriptive and inferential statistics and classification. For testing certain hypotheses, Chi-squared test was used.

Research/paper limitations: This research was an integral part of a larger research into suicide rates in Bosnia and Hercegovina. Also this research covered suicides in Bosnia and Hercegovina from 2007. to 2011.

Results/Findings: Based on population estimates, both at the level of Bosnia and Herzegovina and at the entity level, and the research conducted, it was information that the suicide rate in the Republic of Srpska medium height, with an alarming increase in the indicators.

General conclusion: The suicide rate in the Republic of Serbian is higher than the rate of suicides in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Research/paper validity: Depending on the circumstances of how the suicide was carried out, the state can try to influence and lower the suicide rate. And that is important because suicide is not an isolated act.


Ključne riječi


samoubistvo; stopa samoubistava; Republika Srpska; suicide; suicide rate; Republic of Srpska

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo