Međunarodna jurisdikcija u krivičnim stvarima

Sakib Softić

Sažetak


Pitanje nadležnosti za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja pravila međunarodnog prava je u stalnom progresu i zahtijeva povremeno preispitivanje u svjetlu nastanka novih pravila međunarodnog prava i njihovog
potvrđivanja u praksi međunarodnih i nacionalnih krivičnih sudova. Autor je istražio principe na kojima je jurisdikcija utemeljena koristeći izvorne međunarodne dokumente, odnos između međunarodne i nacionalne jurisdikcije,
stavove različitih sudskih tijela zauzete u njihovoj primjeni u konkretnim slučajevima kao i njihovo razumijevanje od strane vodećih pravnih stručnjaka u ovoj oblasti. Zatim ih je opisao i objasnio pojedinačno i u međusobnom odnosu
tako da rad daje cjelovitu sliku stanja teorije i prakse u ovoj materiji. Principi na kojima je utemeljena jurisdikcija u krivičnim stvarima proizlaze iz međunarodnih običaja, međunarodnih ugovora i nacionalnih zakonodavstava. Ne postoje pravila međunarodnog običajnog prava opšteg karaktera koja bi obavezivala države da vrše jurisdikciju po nekom od navedenih osnova. Ali, ipak u onim oblastima u kojima međunarodne konvencije predviđaju takvu obavezu država moglo bi se reći da su takva pravila u nastajanju.


Ključne riječi


ijurisdikcija ; suverenitet; ekstradicija ; međunarodno krivično djelo ; primarna nadležnost ; komplementarna nadležnost

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo