UPRAVLJANJE IMOVINOM STEČENOM KRIVIČNIM DJELIMA U MEĐUNARODNOM I POREDBENOM PRAVU

Eldan Mujanović, Darko Datzer, Nermin Kadribašić

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelima je mjera odavno prisutna u pravnim sistemima i predstavlja instrument za ostvarivanje načela da niko ne može ostvariti korist protupravnim ponašanjem. Unatoč napretku zadnjih godina, i dalje se u njezinoj primjeni nailazi na poteškoće. Učinkovito oduzimanje imovinske koristi podrazumijeva ponajprije sveobuhvatan pravni okvir koji uređuje sve aspekte postupka, počev od identifikacije, preko privremenog i trajnog oduzimanja, pa sve do upravljanja sa oduzetom imovinom. Dio problema u primjeni ove mjere zasigurno leži u neadekvatnom i fragmentiranom pravnom okviru kojim se uređuje upravljanje oduzetom imovinom. Rad se bavi pregledom relevantnih rješenja u međunarodnom i poredbenom pravu.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Prikaz odredaba relevantnih međunarodnih konvencijskih i drugih dokumenata u oblasti upravljanja privremeno i trajno oduzetom imovinom može poslužiti za zaključivanje što se smatra standardima u odnosnoj oblasti, te za ustanovljavanje sličnosti i razlika analiziranih pravnih sistema.

Metodologija/Dizajn: Rad predstavlja komparativno-pravni i dogmatsko-pravni prikaz odredaba iz odabranih međunarodnih konvencija i pravnih sistema. Međunarodni konvencijski i drugi dokumenti su izabrani imajući u vidu njihov značaj u međunarodnom pravu i činjenicu da se makar posredno bave upravljanjem imovinske koristi stečene krivičnim djelima. Nacionalni pravni sistemi odabrani su na temelju pravne tradicije, prisutnosti mjere oduzimanja u praksi, kao i sličnosti sa domaćim pravnim rješenjima.

Ograničenja istraživanja/rada: Obim rada nije dopustio bavljenje većim brojem pravnih dokumenata i rješenja. Zaključci o rješenjima koja jesu analizirana temeljili su se na javno dostupnim dokumentima. Za očekivati je, međutim, da su potankosti materije upravljanja uređeni podzakonskim pravnim okvirom, koji nije javno dostupan i nije mogao biti analiziran.

Rezultati/Nalazi: Analizirani međunarodno-pravni okvir sugerira da je državama potpisnicama međunarodnih konvencijskih i drugih dokumenata prepušteno na koji će način osigurati sveobuhvatan sistem identifikacije, ulaženja u trag, zamrzavanja ili zapljene imovine u svrhu mogućega trajnoga oduzimanja. Rješenja iz međunarodnih konvencijskih i drugih dokumenata i pravnih akata pojedinih jurisdikcija predviđaju zamrzavanje i zapljenu kao tipične mjere privremenog oduzimanja, te prodaju kao tipičan oblik trajnog oduzimanja.

Generalni zaključak: Adekvatan pravni okvir pospješuje izricanje i primjenu privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelima, što naročito podrazumijeva usklađenost propisa iz krivičnog, izvršnog, građanskog i drugih grana prava. Kako bi se povećalo povjerenje građana u pravni sistem, jako je bitno demonstrirati uspješnost sistema oduzimanja, te pogotovo da se oduzeta sredstva stavljaju na raspolaganje pojedincima i zajednicama od kojih su protupravno oduzeta.

Opravdanost istraživanja/rada: Pregled pravnih normi koje uređuju postupanje sa privremeno i trajno oduzetom imovinom vrijedan je pothvat u domaćoj pravnoj teoriji. Opis i pregled može biti od koristi kao orijentir za nadogradnju domaćeg pravnog okvira.

----------------------------------------------------------------

MANAGEMENT OF PROCEEDS OF CRIME IN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW

Reason(s) for writing and research problem(s): Confiscation of the proceeds of crime is a long-term existing measure in national legislations, reflecting a principle that no one should profit from crime. Although recently progress has been made, there are difficulties in its implementation. In order to have effective criminal confiscation, it is quintessential to develop a comprehensive legal framework regulating all important procedural aspects, from identification, provisional and permanent deprivation of crime assets, to management of proceeds of crime. Part of the problem rests in inadequate and fragmented legal framework governing management of proceeds of crime. This paper reviews relevant matters associated with the management of confiscated assets in international and comparative law.

Aims of the paper (scientific and/or social): Review of provisions stipulated in relevant international conventions and other documents in the field of management of proceeds of crime can provide insight into standards, and identify similarities and dissimilarities in reviewed legal systems as well.

Methodology/Design: Analyses in this paper utilize comparative and hermeneutical legal approach in description of stipulations in selected international conventions and national legislations. International conventions and other legal documents are selected based on their importance and relevance for the area of management of criminal assets. National legislations are selected based on legal tradition, experience in criminal assets confiscation, and similarities with the Bosnian-Herzegovinian legal mechanisms.

Research/paper limitations: The volume of the paper limits the quantity of legal documents and approaches that could be analysed in detail. Conclusions about the approaches are limited to publicly available legal material. It is rather likely that details in the matters of management of criminal assets are regulated by books of rules or similar supporting acts, usually not publicly available.

Results/Findings: International conventions usually do not impose any mandatory requirements related to management of confiscated proceeds, but state parties should enable a comprehensive system on identification, tracing, freezing or seizure of any property for the purpose of confiscation. Approaches taken in reviewed national jurisdictions enable freezing and seizure as typical measures of provisional securing the proceeds from crime, and sale as most common form of disposal.

General conclusion: Appropriate and relevant legal framework is an important factor in both judicial order and enforcement of criminal confiscation, which includes harmonisation of regulations in criminal, civil and other branches of law. For the purpose of strengthening public`s confidence in justice system, it is important to demonstrate effectiveness of confiscation mechanisms, particularly by re-use of property by individuals and communities from which they were illegally taken.

Research/paper validity: An analysis of legal framework disciplining seizure and disposal of the proceeds of crime is a valuable effort in domestic legal theory. The resulting analysis and review could serve as reference point for improvement of national legal framework.Ključne riječi


imovinska korist stečena krivičnim djelom; zamrzavanje; zapljena; upravljanje trajno oduzetom imovinom; proceeds of crime; freezing; seizure; disposal of confiscated assets

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo