MORFOLOGIJA NEPRAVILNOSTI U IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA, KORIŠTENJU RESURSA I UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Darko Datzer, Eldan Mujanović, Elvir Sinanović, Nebojša Bojanić

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Jedna od temeljnih pretpostavki za uspješno suprotstavljanje korupciji je poznavanje razmjera i pojavnih oblika iste. Iako je utvrđivanje pojavnih oblika korupcije skopčano sa poteškoćama koje su prisutne i u istraživanjima drugih oblika delinkvencije, spomenuto je naročito prisutno u procjenama razmjera i oblika zloporaba koje korupcija podrazumijeva. Mjere koje se koriste su dobrim dijelom subjektivne i snažno pod utjecajem aktualnih društvenih i političkih događaja i prilika.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Rad pruža pregled dostupnih revizijskih izvještaja u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se opisalo u kojoj se mjeri i koje nepravilnosti u upravljanju finansijama, korištenju resursa i upravljanju državnom imovinom, a koje se mogu povezati sa korupcijom, pojavljuju u radu javnoga sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati mogu poslužiti kreatorima antikorupcijskih politika za fokusiraniji pristup u razvijanju mehanizama sprječavanja i suzbijanja korupcije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Metodologija/Dizajn: Istraživanje je deskriptivno i bavi se morfologijom korupcije, u kojem su kao izvori podataka poslužili revizijski izvještaji Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Primijenjeno je sadržajno strukturiranje kao tehnika kvalitativne analize sadržaja, a za kreiranje kategorija korišteni su relevantni međunarodni revizijski standardi.

Ograničenja istraživanja/rada: Uočavanje praksi povezanih sa korupcijom se temelji na standardima koji se primjenjuju u procesu finansijske i revizije učinka javnih institucija. Nemaju sva ponašanja koja se mogu dovesti u vezu sa korupcijom jednaku vjerovatnoću identificiranja putem procesa revizije, čiji izvještaji, kao i kod drugih javnih institucija, mogu odražavati prioritete u radu te institucije prije negoli pitanja kojima se bavi istraživanje. Zaključci koji proizlaze iz rada su ograničeni i činjenicom da se temelje na jednom izvoru podataka, što se kod korupcije smatra često uočenim nedostatkom.

Rezultati/Nalazi: Nalazi prezentirani u radu sugeriraju da su nepravilnosti koje se mogu dovesti sa korupcijom u radu javnoga sektora u federalnim institucijama, očekivano, dosta prisutne. Ukupno ih je oko 14 po revidiranome subjektu, od čega se najveći segment odnosi na nezakonitosti na ime materijalnih troškova, troškova zaposlenih i usluga, zatim na propuste u raspodjeli, utrošku i nadzoru nad utroškom sredstava, nezakonitosti u procesima javnih nabava, a u najmanjoj mjeri na imenovanja i upošljavanja i formiranje komisija.

Generalni zaključak: Očekivano, razmjeri i oblici nepravilnosti povezanih sa korupcijom koji su identificirani u radu ukazuju da je u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine prisutno mnogo nepravilnosti koji se mogu dovesti u vezu sa korupcijom. Za stvaranje detaljnije slike o profilu korupcije u zemlji (odnosno njezinu dijelu) potrebno je primijeniti komplementarni pristup koji bi kombinirao podatke iz više izvora koji su subjektivni i objektivni u naravi. Borba protiv korupcije zahtijeva daljnji konzistentan angažman svih relevantnih subjekata, u kojemu je naročito bitna politička volja i s njom povezana sposobnost vlasti da razvije odgovarajuće institucionalne kapacitete.

Opravdanost istraživanja/rada: Istraživanjem su verificirane često prisutne teze u stručnoj javnosti o snažnoj prisutnosti nepravilnosti koje se mogu dovesti u vezu sa korupcijom u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine. U društvenome smislu, istraživanje pruža činjeničnu osnovu za donošenje adekvatnijih antikorupcijskih politika.

--------------------------------------------------------------

SCOPE AND FORMS OF IRREGULARITIES IN BUDGET EXECUTION AND THE FINANCIAL STATEMENTS, THE USE OF RESOURCES AND THE MANAGEMENT OF STATE PROPERTY BY THE PUBLIC INSTITUTIONS IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Reason(s) for writing and research problem(s): Successful fight against corruption requires sound approximation of corruption prevalence. It is no easy task and it is burdened with various difficulties; these are immanent in measurement of crime in general, but abuses of official duties, which corruption refers to, poses a particularly complex issue. Typical corruption measures are subjective and largely influenced by immediate social and political circumstances.

Aims of the paper (scientific and/or social): This paper seeks to review publicly available (external) audit reports in Federation of Bosnia and Herzegovina in order to describe the scope and forms in which irregularities in budget execution and the financial statements, the use of resources and the management of state property by the public institutions in Federation of Bosnia and Herzegovina, which can be associated with corruption, are present in public sector. Results can be used in development of more focused anti-corruption policies in public sector of Federation of Bosnia and Herzegovina.

Methodology/Design: The research uses cross-sectional descriptive design in examining forms of corruption, resting on data available in Audit office for the institutions of the Federation BiH`s official reports. Content structuring, a qualitative content analysis technique, was utilised, whereby categorization was inspired by relevant international audit standards.  

Research/paper limitations: Identification of practices associated with the corruption is based on financial and performance audit standards. Not all activities associated with the corruption are equally prone to detection by the audit process, whose result- audit report, might also reflect the priorities in the work of the audit institution rather than real weaknesses and irregularities in audit subjects. Inferences made in the paper are also limited by the fact that they rest on single data source, which is considered to provide only indefinite corruption picture.

Results/Findings: The findings suggest that irregularities associated with the corruption in federal public sector are, unsurprisingly, greatly present. There were 14 irregularities per audit subject, referring mainly to the material costs, costs of employees and services, miscarriages in allocation, spending and oversight of funds, irregularities in public procurement processes, and to a smaller degree to public sector appointments and recruitment and participation in the work of various boards.

General conclusion: As expected, the scope and forms of corruption associated activities identified in the paper indicate on many irregularities in public sector of Federation of Bosnia and Herzegovina. In order to gain a more comprehensive picture on country`s corruption profile it is necessary to use multiple, complementary measurement tools which would combine both subjective and objective indicators. Fight against corruption requires consistent further activities of all relevant actors, in which political will and readiness of government to develop proper institutional capacities linked to it are of crucial importance.  

Research/paper validity: The study provided verification of frequently produced assessments of expert community on extensive scope of irregularities associated with corruption in public sector of Federation of Bosnia and Herzegovina. In pragmatical terms, research findings can provide factual basis for more potent anti-corruption policies.


Ključne riječi


korupcija; nepravilnosti u izvršenju budžeta i finansijskim izvještajima, korištenju resursa i upravljanju državnom imovinom; javna uprava; corruption; irregularities in budget execution and the financial statements

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo