Sigurnost i stabilnost kao globalni izazov

Bakir Alispahić

Sažetak


Rad razmatra pristup analizi sigurnosnih pitanja današnjice, te iako prepoznaje i prednosti nedostatke deduktivnog i induktivnog pristupa - prihvata oba.

Autor posmatra sigurnosne pojave savremenog doba na dva nivoa – globalnom i lokalnom, i pokušava dokazati da bez akcije i intervencije na oba nivoa, ne možemo govoriti o adekvatnom odgovoru na sigurnosne prijetnje.

Koristeći se komparacijom, rad pokušava dokazati da se sigurnosna pitanja ne mogu posmatrati izvan političkog i ekonomskog konteksta, o bilo kom nivou se radilo (globalnom ili lokalnom). Utoliko promatra odnos bogati – siromašni u svijetu, a za primjer pomenutih procesa uzima Bosnu i Hercegovinu.

Zaključuje se da npr. rast siromaštva može povećati sigurnosne rizike koje prati nestabilnost u zemlji i regionu sa tendencijom ‘prelivanja’. U slučaju Bosne, autor postavlja pitanje da li bi utoliko međunarodna zajednica trebala olakšati i ubrzati put BiH u NATO i EU iz razloga prevencije usložnjavanja sigurnosne situacije ili stvaranja novih sigurnosnih prijetnji.


Ključne riječi


sigurnosni izazovi ; globalno ; lokalno ; bogati ; siromašni ; kolektivno ; individualno

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo