JAVNO – PRIVATNO PARTNERSTVO U OBLASTI SIGURNOSTI U BiH

Jasmin Ahić

Sažetak


Afirmacija „privatnog sigurnosnog sektora“ predstavlja direktni produkt prevazilaženja tradicionalnih koncepata sigurnosti, koji su podrazumijevali da se poslovi iz domena sigurnosti obavljaju isključivo u organizaciji i pod direktnom kontrolom države. Nekada novi vid organiziranja i funkcioniranja u oblasti sigurnosti, kojom prilikom se privatiziraju sigurnosne funkcije, tj. omogućava se privatnim sigurnosnim
agencijama da vrše poslove, nekada isključivo u nadležnosti državnih organa, danas predstavlja “standardiziran” i do nekih granica, najblaže rečeno, „uhodan“ sektor u oblasti sigurnosti u Bosni i Hercegovini ali i regionu. Problematika javno-privatnog partnerstva u oblasti sistema sigurnosti u BiH je jedan od segmenata koji je najmanje zastupljen, te nikako istražen u samoj dinamici dosadašnjih reformskih procesa sistema sigurnosti Bosne i Hercegovine, ali i zemalja bližeg okruženja. Autor u svom radu daje pregled stanja dosadašnjih pokušaja uspostave adekvatnog koncepta javno-privatnog partnerstva u oblasti sigurnosti te ukazuje na neophodnost ozbiljnog analitičkog i profesionalnog pristupa kako akademske tako i stučne javnosti javno-privatnom partnerstvu u oblasti sigurnosti. Na osnovu dosadašnjih, ali i provedenog survey istraživanja, ukazano je na neophodnost novih modaliteta u javno–privatnom partnerstvu u oblasti sigurnosti.


Ključne riječi


javno-privatno partnerstvo ; privatne sigurnosne agencije ; agencije za sprovedbu zakona

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo