KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI RAZBOJNIŠTVA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE / CRIMINAL LAW ASPECTS OF RO0BERRY IN CRIMINAL LEGISLATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

Elvir Sinanović

Sažetak


Inspiracija za rad i problemi koji se radom oslovljavaju: U strukturi klasičnog kriminaliteta u našoj zemlji, prema svim statističkim pokazateljima prevaliraju krivična djela protiv imovine. Među njima naročito se u posljednje vrijeme ističu djela kod kojih se putem nasilja pribavlja ili zadržava protivpravna imovinska korist za sebe ili drugog. To je u prvom redu razbojništvo. Pored njegove aktuelnosti, inspiraciju za pisanje rada ove vrste stvorila je i određena neusaglašenost stavova u teoriji krivičnog prava i sudskoj praksi u pogledu pojedinih krivičnopravnih (konstitutivnih) elemenata razbojništva, što ujedno predstavlja i jedan od osnovnih problema u ovom teorijsko-empirijskom istraživanju.

Ciljevi rada: Cilj ovog članka je definisanje razbojništva kao krivičnopravnog problema, prije svega u bosansko-hercegovačkom pravnom sistemu, kroz prizmu domaćih i stranih pravno-teorijskih spoznaja i sudske prakse.

Metodologija/Dizajn: Centralna pitanja rada su eksplanacija krivičnopravnih elemenata koji čine biće krivičnog djela razbojništva, njegovih kvalificiranih oblika, kao i odnos sa drugim krivičnim djelima protiv imovine. U radu je korištena metoda analize sadržaja, uz primjenu komparativne i djelimično deskriptivne metode u pojašnjenju nekih osnovnih pojmova.

Ograničenja rada: Glavno ograničenje u ovom radu odnosi se na kvalitativnu analizu manjeg broja sudskih presuda koje nisu vremenski povezane niti se odnose na određenu sudsku instancu. Stoga, buduće istraživanje krivičnopravnih elemenata razbojništva trebalo bi se odnositi i na kvantitativnu analizu većeg broja judikata na određenoj sudskoj instanci za strogo određeni vremenski period.

Rezultati/Nalazi: Razbojništvo kao i svako drugo krivično djelo zakonski je strogo određeno. Međutim, i pored postojanja adekvatne zakonske infrastrukture razbojništva, u sudskoj praksi se nailazi na određene krivičnopravne neusaglašenosti i distinkcije u postupanju. To se prvenstveno odnosi na pitanja saučesništva, razbojništva sa smrtnom posljedicom, njegovog odnosa sa drugim djelima i sl.

Generalni zaključak: Poznavanje teorije krivičnog prava, legislativne infrastrukture, usaglašenost stavova u teoriji i praksi, te dosljednost u postupanju sudova predstavljaju nužnu pretpostavku za uspješno procesuiranje razbojništva, odnosno donošenje adekvatne sudske odluke. Radi postizanja navedenih ciljeva neophodno je permanentno naučno-teorijsko istraživanje navedene problematike.

Opravdanost rada: Ovaj rad predstavlja koristan izvor informacija, kako za akademsku zajednicu, tako i za praktičare na polju krivičnopravne nauke. Ovaj članak može poslužiti i kao putokaz organima krivičnog pravosuđa u cilju usaglašavanja prakse prilikom rješavanja istih ili sličnih krivičnih predmeta. Na kraju, rad treba da podstakne i određene teorijske rasprave u cilju prevazilaženja nedoslijednosti u postupanju i unapređenja kvaliteta na polju sudskog odlučivanja.

----------------------------------

Inspiration for Work and Possible Problems Appearing During the Work Procedure: In the structure of classical crime in our country, according to all statistical indicators, the crimes against property prevail. Among them, the highlight is on crimes that involve obtaining or keeping material benefit for oneself or another by using violence or unlawful force. That is primarily robbery. Beside its actuality, the main source of inspiration for writing this work derives from certain disharmony of attitudes in the criminal law theory and judical practice due to some criminal-legal (constitutively) elements of robbery, which at the same time represent one of the cruical problems in the theoretical-empirical research.

Goals of Work: The goal of this article is to define robbery as a criminal-legal problem, especially in Bosnian legal system, through the prism of domestic and foreign legal-theoretical findings as well as judical practice.

Methodology/Design: The primary questions of the paper focus on explanation of criminal-legal elements, which are the core of robbery, qualifying its form, as well as the relationship with other criminal activities against property. The main method used in the paper is content analysis, by applying comparative and partially descriptive methods to define main items.

Work Limitations: The main limitation in this work refers to qualitative analyse of smaller number court verdicts that do not have any time connection, nor refer to any definite court facility. Therefore, the further research into a criminal-legal robbery element should comprise quantitative analyse, bigger number judicates of definite court facility within definite period of time.

Results/Findings: Robbery, as any other crime, is strictly defined by law. However, beside the existing adequate robbery legal infrastructure in the court practice, there are definite criminal-justice disharmony and distinction in the legal procedure. It is primarily about accomplice, robbery with mortal consequence, its relation towards other crimes etc.

General Conclusion: Having known criminal law theory, legislative structure, harmony with theoretical-practical attitudes and consistency in the court procedure are necessary to bring robbery to trial successfully, in other words passing the correct
court sentence. In order to achieve mentioned goals, it is necessary permanent scientific-theoretical study of these issues.

Validity of Work: This paper represents a useful source of information, not only for an academic association but for practitioners in the field of criminal science. This article can help and be a landmark to criminal justice institution in the view to harmonise practice during the same or similar criminal cases. In the end, this work should stimulate definite theoretical disputes to overcome inconsistency in treating and improvement on quality in the field of court making decisions.


Ključne riječi


razbojništvo; pravna teorija; sudska praksa; robbery; legal theory; judicial practice

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo