NEKE ODREDNICE POLICIJSKOG ISPITIVANJA OSUMNJIČENIH OSOBA U PRAKSI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA / DETERMINANTS OF POLICE INTERROGATION WITHIN THE PRACTICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFAIRS OF CENTRAL BOSNIA CANTON

Irma Deljkić, Ivan Džepina

Sažetak


Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava(ju): Izučavanje tematike policijskog ispitivanja osumnjičenih osoba ima teorijski i praktični značaj koji doprinosi boljem sagledavanju i razumijevanju ovog procesa.

Ciljevi rada (naučni ili društveni): Cilj rada je elaboriranje tematike policijskog ispitivanja osumnjičenih osoba kako bi se sagledale teorijske i praktične implikacije procesa ispitivanja navedene kategorije osoba.

Metodologija/dizajn: Empirijski podaci prikupljeni su metodom dokumentacione analize, te provođenjem struktuiranog intervjua sa ovlaštenim službenim osobama koje su svakodnevno i profesionalno involvirane u problematiku ispitivanja osumnjičenih osoba. Za analizu dobijenih podataka korištene su metode deskriptivne statistike.

Ograničenja istraživanja/rada: Limitiranost istraživanja ogleda se u faktu da korišteni uzorak nije reprezentativan u kontekstu generalizacije kod zaključivanja.

Rezultati/Nalazi: Rezultati istraživanja ukazuju na to da policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona nisu upoznati sa različitim tehnikama ispitivanja osumnjičenih osoba, te da se najvećim dijelom oslanjaju na vlastito iskustvo tokom ispitivanja. Značajan je i nalaz da većina ispitanika nikada nije imala bilo kakav oblik edukacije glede tehnika ispitivanja.

Generalni zaključak: Ovlaštene službene osobe prilikom ispitivanja osumnjičenih osoba, moraju se pridržavati ne samo procesnih već imperativno i kriminalističkih pravila koja se odnose na pomenutu radnju.

Opravdanost istraživanja/rada: Istraživanje problematike policijskog ispitivanja osumnjičenih osoba moglo bi poslužiti unaprjeđenju tehnika i taktika provođenja navedene radnje, te potaknuti buduća istraživanja iz ove oblasti.

---------------------------------------

Reason(s) for writing and research problem(s): The study of police interrogation of suspects has theoretical and practical importance which contributes to the better understanding of this process.

Aims of the paper (scientific and/or social): The intention of this paper is to elaborate the aspects of police interrogation of suspects, given that this is one of the most crucial stages within the criminal investigation process.

Methodology/Design: Applied methodology included the use of documentation analysis and structured interviews, while descripitive statistics were used to describe the basic features of the collected data.

Research/paper limitations: Limitation of the research is reflected in the fact that used sample is not representative in the context of statistical generalization.

Results/Findings: The results of the empirical research suggest that police officers of the Ministry of Interior of the Central Bosnia Canton are not familiar with the different interrogation techniques of suspects, and they are relying much on their own experience during the interrogation. Also significant is the finding that the majority of respondents never had any form of interrogation-oriented education.

General conclusion: During the interrogation process, police officers must be adhered to both procedural and criminal investigation rules in order to achieve effectiveness of interrogation.

Research/paper validity: Research on the interrogation of suspects can help police to improve their interrogation techniques and tactics, as well as to shape the future research in this area.


Ključne riječi


policija; ispitivanje; tehnike; osumnjičene osobe; police; interrogation; techniques; suspects

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo