SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I VIKTIMIzACIJAKOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA / OCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ANDVICTIMIzATION AT POLICE OFFICERS

Mirko Capan, Joško Sindik

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Članak se bavi u Hrvatskoj rijetko istraživanom prijavljenom i prikrivenom viktimizacijom policijskih službenika u odnosu na neka njihova sociodemografska obilježja.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj istraživanja bio je utvrditi odnose varijabli prijavljene i prikrivene viktimizacije policijskih službenika s odabranim sociodemografskim obilježjima (broj djece, veličina grada, duljina radnog staža, stupanj stručne spreme i dob). Drugi cilj istraživanja bio je utvrditi rodne razlike u varijablama vezanim uz viktimizaciju policijskih službenika.

Metodologija/Dizajn: Korelacijskim usporednim istraživanjem ispitan je namjerni uzorak ispitanika koji je obuhvatio skoro cijelu populaciju izvanrednih studenata: policijskih službenika kroz pet studijskih godina u akademskoj godini 2013./2014. na Visokoj policijskoj školi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (N=241). U prikupljanju podataka korišten je posebno sastavljen upitnik.

Ograničenja istraživanja/rada: Ograničenja rada su pozitivno selekcioniran neslučajni uzorak ispitanika, kao i činjenica da upitnik možda nije obuhvatio sve relevantne faktore vezane uz viktimizaciju policijskih službenika.

Rezultati/Nalazi: Rezultati su pokazali da postoje rodne razlike u doživljaju viktimizacije i trajanju posljedica viktimizacije. Čestina oba istraživana oblika viktimizacija povezana su s dobi, veličinom grada i stručnom spremom policijskih službenika.

Generalni zaključak: Rezultati istraživanja i praksa reflektiraju važnost promjene svijesti policijskih službenika u percepciji vlastite viktimizacije.

Opravdanost istraživanja/rada: Razumijevanje potrebe češćeg prijavljivanja viktimizacije može biti smjernica za stručno osmišljavanje uspješnih modela njene prevencije.

--------------------------------------

Reason(s) for writing and research problem(s): The article deals with in Croatia rarely researched declared and covert victimization of the police officers, in relation to their selected sociodemographic characteristics.

Aims of the paper (scientific and/or social): The aim of this study was to determine the relationship between variables of declared and hidden victimization of the police officers, with selected sociodemographic characteristics (number of children, size of city, length of service, level of qualifications and age). Other aim of the research was to determine gender differences in the variables related to the victimization of police officers.

Methodology/Design: In correlational cross-sectional study, an intentional sample of respondents is examined, which included almost the entire population of parttime students: the police officers through five years of study in the academic year 2013/2014th on the Police College of the Ministry of Interior of the Republic of Croatia (N = 241). For the data collecting, a specially designed questionnaire is used.

Research/paper limitations: Main limitations of this study are: positive non-random sample of participants and the questionnaire that can hardly cover all the relevant factors relating to the victimization of police officers.

Results/Findings: The results showed that there are gender differences in the experience of victimization and lasting consequences of victimization. The frequency of both studied forms of victimization are related to the age, the size of the city and the education of police officers.

General conclusion: Results and practice reflects the possibility of changing the awareness of police officers in the perception of their own victimization.

Research/paper validity: The understanding of needs for the declaration of victimization can be a guideline for the professional creation of successful models of its prevention.


Ključne riječi


rod; prikrivena viktimizacija; policijski službenici; viktimizacija kaznenim djelom i prekršajem; gender; hidden victimization; police officers; victimization of crime and misdemeanor

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo