GENEZA RAČUNALNOG KRIMINALITETA / GENESIS OF COMPUTER CRIMINALITY

Siniša Franjić

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Računalni kriminalitet kao niz društveno neprihvatljivih ponašanja

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Djelotvorno suzbijanje. Potaknuti svijest o štetnosti.

Metodologija/Dizajn: Pregled postojeće literature. Pregled internetskih izvora.

Ograničenja istraživanja/rada: Ne postoje.

Rezultati/Nalazi: Pojava velikog broja kaznenih djela iz područja računalnog kriminala.

Generalni zaključak: Osamdesetih godina i devedesetih godina XX. stoljeća došlo je do naglog razvoja suvremenih računalnih tehnologija. Pojava interneta je donijela niz korisnih informacija na svim životnim područjima.

Opravdanost istraživanja/rada: Suzbijanje računalnog kriminaliteta kao velike negativne društvene pojave

----------------------------------------

Reason(s) for writing and research problem(s): Computer crime as a number of socially unacceptable behavior

Aims of the paper (scientific and/or social): Effective suppression. To encourage awareness of the harmfulness.

Methodology/Design: Overview of existing literature. Overview of Internet sources.

Research/paper limitations: Do not exist.

Results/Findings: The emergence of a large number of criminal acts in the field of computer crime.

General conclusion: In the eightieth and the Ninetieth years of XX. century was became to abrupt development of modern computer technologies. Then was became to appearrance of internet which be bring many advantageous information to the peoples in all life areas.

Research/paper validity: Combating computer crime as a major negative social
phenomena.


Ključne riječi


Internet; Konvencija o kibernetičkom kriminalu; Zakon o izmjenanama i dopunama Kaznenog zakona; računalni kriminalitet; Kazneno djelo; Internet; Convention on Cybercrime; Law of exchanges and amendment of Criminal law; Computer Criminality; Criminal act

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo