Detalji o autoru

Capan, Mirko

  • Br. 3-4 (2015) - Izvorni naučni rad
    SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I VIKTIMIzACIJAKOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA / OCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ANDVICTIMIzATION AT POLICE OFFICERS
    Sažetak  PDF