Author Details

Andonova, Monika

  • No 5 (2019): Zbornik radova - Panel 8 - CYBER SIGURNOST: UMJETNOST NEVIDLJIVOSTI I ESTETIKA DECEPCIJE
    METODOLOĊ KA ISTRAĊ½IVANJA U POLITICI I SIGURNOSTI KAO DIO KOMPJUTERSKE MANIPULACIJE PODACIMA U KREIRANJU SIGURNOSNE PERCEPCIJE JAVNOSTI
    Abstract  PDF (Hrvatski)