Značaj kriminologijskih istraživanja za savremenu politiku suprotstavljanja kriminalitetu

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Kriminologija, kao izrazito empirijska disciplina, uspijeva samo u manjoj mjeri pružiti činjeničnu osnovu za donošenje krimi-nalnopolitičkih i srodnih odluka. Iako iznimno interesantna tema, postoji malo radova, posebice na BHS govornome području, koji izlažu ulogu kriminologije u spomenutim procesima, kakav je njihov domet i koji su razlozi ograničena utjecaja.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Radom se namjeravaju opisati i objasniti načini utjecaja kriminologijskih spoznaja na procese donošenja (kriminalnopolitičkih) odluka i uzroke slabe prihvaćenosti takvih spoznaja u svakodnevnom, pragmatičnom djelovanju donositelja odluka.

Metodologija/Dizajn: Budući da se radom diskutiraju načini djelovanja kriminologijskih spo-znaja na politiku suprotstavljanja kriminalitetu, i to pregledom dostupne literature, neće se koristiti posebne metode prikupljanja podataka. U razmatranju konsultirane literature korištene su tipične analitičko-sintetičke i općeznanstvene metode.

Ograničenja istraživanja/rada: Rad tendira cjelovito pregledati literaturu iz odnosnoga područja. Kao i svaki drugi pregled, međutim, temelji se na dostupnoj literaturi i opisuje ono o čemu autori  , a ne ulazi u evaluaciju konsultiranoga materijala.

Rezultati/Nalazi:Pregledom relevantne literature može se zaključiti da su tipični načini djelovanja kriminologijskih spoznaja na donošenje (kriminalnopolitičkih) odluka instrumentalni, simbolički i konceptualni, a da je potonji najčešći. Najčešći razlozi ograničena utjecaja rezultata kriminologijskih istraživanja na kreiranje politikâ i donošenje odluka leži u slaboj promociji rezultata, ograničenom kredibilitetu tih istraživanja, pristranosti u pristupu istraživačkom problemu i ograničenim sredstvima za istraživanja.

Generalni zaključak: Kriminologija i politika suprotstavljanja kriminalitetu su komplementarne. Politika suprotstavljanja kriminalitetu bez kriminologije i spoznaja koje ona pruža reskira biti neutemeljena, a kriminologija se bez kriminalnopolitičkih perspektiva nalazi u opasnosti reduciranja na puko prikupljanje činjenica. Potrebno je učiniti veće napore na promicanju kriminologijskih spoznaja u donošenju kriminalnopolitičkih i drugih odluka.

Opravdanost istraživanja/rada: Radom se nastoje provjeriti teze o ograničenom utjecaju spoznaja iz kriminologijskih istraživanja na procese donošenja odluka. Utvrđivanje razloga ograničena utjecaja može pomoći unaprjeđenju stanja i većoj uporabi kriminologijskih spoznaja u donošenju odluka koje se izravno ili neizravno tiču suprotstavljanja kriminalitetu.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.