PREVENCIJA POREZNOG KRIMINALA DIZAJNIRANJEM FUNKCIJA SIGURNOSNOG MENADŽMENTA

Edin Čolaković, Suljo Kasapović, Fuad Milić

Abstract


Inspiracija za rad: Kao zasebna naučna disciplina sigurnosni menadžment svoje potencijale, energiju, supstancu i informacije crpi iz osnova suvremenih naučnih znanja menadžmenta i sigurnosti. Projektovano i očekivano sigurnosno stanje, sigurnosni menadžment, postiže inovativnošću u domeni rekurzivnih odnosa unutar kompleksnih mreža, uz poticanje interdisciplinarne holističke sinergije, koja se ostvaruje primjenom širokog spektra znanja osnovnih menadžersko-sigurnosnih i drugih povezanih društve- nih nauka i praktičnih iskustava.

Ciljevi rada: Cilj ovog naučnog istraživanja je ispitivanje važnosti funkcija sigurnosnog menadžmenta, za potrebe prevencije poreskog kriminala.

Metodologija/dizajn:  Metodologija otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela u ovom radu obuhvata primjenu naučne discipline sigurnosnog menadžmenta i kriminalistike u smislu te riječi (taktike, tehnike i metodike), odnosno heurističke i silogističke, kao i krivičnog materijalnog prava i krivično-procesnog prava u funkciji efikasnijeg i efektivnijeg suzbijanja i sprečavanja privrednog kriminaliteta iz oblasti poreskog zakonodavstva. Okvirni metodološki postupak u ovom istraživanju projektovan je u više faza i istraživačkih postupaka, u cilju obezbjeđenja garancije za objektivnost, odnosno naučnu istinitost pribavljenih saznanja. U radu su se primjenjivale naučno-istraživačke metode: osmatranje, analiza, sinteza, klasifikacija, specijalizacija, indukcija, dedukcija, normativni metod, historijski metod, analiza slučaja, analiza sadržaja, metod ispitiva- nja, anketa, komparacija i introspekcija, kao i naučna i teorijska saznanja, relevantna literatura i savremena poslovna praksa.

Ograničenja rada/istraživanja: Istraživanje je provedeno na teritoriji Bosne i Hercegovine u datom vremenskom trenutku. U cilju daljih istraživanja, bilo bi interesantno uključiti ispitanike iz regionalnog okruženja u pogledu stjecanja novih saznanja. Bez obzira na navedeno, smatram da navedena ograničenja ne umanjuju ostvarene rezul- tate istraživanja već predstavljaju osnove i valjan izazov za dalji rad.

Rezultati: Rezultati naučnog istraživanja i ispitivanja potvrđuju važnost funkcija sigurnosnog menadžmenta na prevenciji poreskog kriminala.

Generalni zaključak: Po osnovu rezultata integralnog istraživanja sigurnosnog menadžmenta u sistemu održivog razvoja, primjenom naučnih metoda, utvrđen je njegov fundamentalni i praktični doprinos efikasnom i efektivnom otkrivanju i dokazivanju poreznih utaja klasičnog i organizovanog kriminaliteta.

Opravdanost istraživanja / rada: Naučno-stručna i društveno-praktična opravdanost rada ogleda se u progresu novih naučnih saznanja iz oblasti sigurnosnog menadžmenta i praktičnoj primjeni dobivenih rezultata u praksi na prevenciji i represiji ekonom- skog kriminaliteta.

-------------------------------------------------------

Prevention of tax crime  by designing the function of safety management

Reason for writing and research problem(s): As a separate scientific discipline, the safety management its resources, energy, substance and information draws from the basis of modern scientific knowledge management and safety. The projected and ex- pected safety situation, safety management, achieves through innovativeness in the domain of recursive relationships within complex networks, with the encouragement of interdisciplinary holistic synergy, which is achieved by use of a wide range of knowl- edge of basic managerial and safety and other related social sciences and practical experiences.

Aims of the paper (scientific and/or social): The goal of this scientific research is to examine the importance of functions of the safety management, for the purpose of prevention of tax crime.

Methodology/Design: The methodology for detecting and proving criminal offenses in this paper includes the application of scientific disciplines of safety management and criminology in the sense of this word (tactics, techniques and methods), or heu- ristic and silogistic as well as criminal material and criminal law in the function of more effective and effective suppression and prevention of economic crime in the area of tax legislation. The methodological framework procedure in this study is designed in several phases and research procedures, in order to provide a guarantee of the objectivity, or the scientific truth of the acquired knowledge. Scientific-research methods have been applied in the paper: observation, analysis, synthesis, classification, spe- cialization, induction, deduction, normative method, historical method, case analy- sis, content analysis, test method, survey, comparision and introspection, as well as scientific and theoretical knowledge, relevant literature, and contemporary business practice.

Research/Paper limitation: The research was conducted in the territory of Bosnia and Herzegovina at a given time. With the aim of further research, it would be interesting to include respondents from the regional environment in terms of acquiring new knowledge. Notwithstanding the above, I consider that these limitations do not re- duce the study results but represent the fundamentals and valid challenge for further work.

Results/Findings: The results of scientific research and research confirm the importance of safety management functions on the prevention of tax fraud.

General Conclusion: Based on the results of the integral research of safety management in the system of sustainable development, using scientific methods, its fundamental and practical contribution to the efficient and effective detection and detec- tion of tax evasion of classical and organized crime was established.

Research/Paper  Validity:  Scientific-professional and  socio-practical justification of work is reflected in the progress of new scientific knowledge in the area of safety management and the practical application of the results obtained in practice on the prevention and repression of economic crime.Keywords


sigurnosni menadžment; funkcije; porezna utaja; safety management; functions, tax evasion

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.