NEKA OBILJEŽJA SISTEMA SUZBIJANJA ŠUMSKIH KRAĐA U KANTONU SARAJEVO

Muhamed Budimlić, Emira Žigić

Abstract


Inspiracija za rad i problem koji se radom oslovljava: Iako su šume su jedan od najznačajnijih prirodnih resursa kojima raspolaže Kanton Sarajevo, prema izvještajima nadležnih institucija za njihovu zaštitu, ne može se reći da je izvjesnost otkrivanja i adekvatnog sankcionisanja izvršilaca krivičnih djela šumske krađe na nekom zadovoljavajućem nivou. Naprotiv, pokazatelji ukazuju da veliki broj ovih djela ostaje u tamnoj brojci kriminaliteta čime se dugoročno i nenadoknadivo nanosi ogromna šteta zajednici.

Cilj rada: Ovim radom nastojat će se ukazati na neka bitna obilježja djelovanja sistema suzbijanja šumskih krađa kako bi se mogla procijeniti njihova efektivnost i efikasnost, što u konačnici treba doprinijeti unaprijeđenju zakonodavne i institucionalne reakcije na ovo veoma štetno protivpravno ponašanje.

metodologija: Da bi se postigli postavljeni ciljevi rada neophodno će biti primijeniti metode analize propisa, zatim analiza sadržaja referentnih radova iz ove oblasti kao i metode analize i sinteze brojčanih i drugih pokazatelja iz izvještaja institucija nadležnih za upravljanje i nadzor nad šumskim bogatstvima ili provođenje represivnih mjera pre- ma počiniteljima protivporavnih ponašanja.

Ograničenja istraživanja (rada): Osnovna ograničenja ovog rada odnose se na potrebnu empirijsku građu. Tu se misli na sljedeća tri segmenta, prvo je pitanje postojanja ili dostupnosti određenim podacima u kojima se bilježe pojave šumskih krađa, zatim naredno ograničenje se tiče kvaliteta i pouzdanosti dobijenih podataka od institucija te naposljetku nemogućnost provođenja reprezentativnog terenskog istraživanja kojim bi se ostvario neposredan uvid u realno stanje. Ipak, smatramo da ovo istraživanje može poslužiti kao kvalitetna osnova za naredna obimnija istraživanja o fenomenu šumskih krađa.

Rezultati/nalazi: Provedene analize prikupljenih podataka treba da omoguće sagledavanje uspješnosti sistema suzbijanja šumskih krađa u Kantonu Sarajevu ali i da omoguće izradu prijedloga za unaprijeđenje ovog sistema kako na zakonodavnom tako i na institucionalnom nivou.

Generalni zaključak: Rezultati provedenog istraživanja omogućit će bolje planiranje sistema suzbijanja šumskih krađa te će biti novi iskorak u naučnom istraživanju ovog fenomena.

Opravdanost istraživanja/rada: Nezakonita sječa šuma jedan je od najraširenijih oblika ekološkog kriminaliteta, čije štetne posljedice mogu dovesti u pitanje brojne segmente funkcionisanja svakog društvo s dugoročnim uticajem. Pored direktne štete na šumskom bogatstvu i zalihama šuma, ukoliko se nelegalna sječa ne uspije značajnije suzbiti, realno bi bilo očekivati da će se prouzrokovati smanjenje prirodnih izvora vode, kao i nagli porast insekata te razna gljivičnih oboljenja, što su također bitne popratne štetne posljedice ovog protivpravnog ponašanja. Ovim radom namjerava se doprinijeti sveukupnim nastojanjima za sprečavanje i suzbijanje šumskih krađa ne samo u Kantonu Sarajevu nego i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.

-----------------------------------------------------------------

Some of the characteristics of the system for suspension of illegal logging in the Canton Sarajevo

Reason(s) for writing and research problem(s): Althought forest are one of the most important natural resources available in the Canton of Sarajevo, according to the reports of the competent institutions, it can not be said that the certainty of detection and adequate sanctioning of the committers of illegal forest cutting is atb satisfactory level. On the contrary, the indicators indicate that a large number of these crimes remain in the dark number of crimes and cause long term and huge, irrecoverably damage for the community.

Goals of this paper (scientific and/ or social): This work will try to point out some important features of the action of the System of suspension of forest theft in order to assess their effectiveness and efficiency, which ultimately should contribute to the improvement of the legislative and institutional response to this very harmful unlawful behavior.

Methodology/ Design: In order to achieve the set goals of the work it will be necessary to apply methods of analysis of regulations, then analysis of the content of reference works in this field, as well as methods of analysis and synthesis of numerical and other indicators from the reports of the institutions responsible for the management and control of forest resources or / and institutions responsible for implementation of repressive measures towards perpetrators of criminal behaviors

Research/ Paper limitations: The fundamental limitations of this work are related to the necessary empirical material. The first limitation refers to existence and availability of certain data indicating the occurrence of forest thefts, second  to the quality and reliability of the collected data from institutions and third to the inability of conducting a representative field survey to obtain immediate insight in a real state. However, we consider that this research can serve as a good basis for the next extensive research on the phenomena of forest theft.

Results/ Findings: The conducted analysis of the collected data should enable the examination of the success of the system for suspension of forest theft in Canton Sarajevo, but also to make proposals for improving this system both at the legislative and institutional level.

General conclusion: The results of the conducted research will enable better planning of the System of forest control theft and will be a new step in the scientific research of this

research/ Paper validity: Illegal logging is one of the most widespread forms of eco- logical crime, whose harmful consequences can compromise many segments of the functioning of each society with a very long-term impact. In addition to direct damage to forest resources and forest reserves, if illegal logging fails to significantly reduce, it would be realistic to expect that the reduction of natural sources of water, as well as the rapid increase in insects and various fungal diseases, will also be expected, which are also relevant side effects of this unlawful behavior. This work aims to contribute to the overall efforts to prevent and combat forest thefts not only in Canton Sarajevo but also in other parts of Bosnia and Herzegovina


Keywords


šumska krađa: ekološki kriminalitet; šumsko bogatstvo; Kanton Sarajevo; suzbijanje; sistem formalne socijalne kontrole; illegal logging; ecology crime; forest wealth; Canton Sarajevo; suppression; system of formal social control

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.