SPORT KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST U FUNKCIJI PREVENCIJE DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠNJA DJECE I MLADIH

Admir Hadžikadunić, Elmedin Muratbegović, Ajlina Jaganjac

Abstract


Inspiracija za rad: Vannastavna aktivnost djece i mladih je nova kvaliteta u promišljanju škole i razvoja koje imaju za osnovni cilj doprinijeti odgojnoj funkciji škole, povezati je sa društvenom sredinom, razvijati kod učenika samostalnost, interesovanja, slobodu izražavanja i organizirano i kulturno provođenje slobodnog vremena. Danas se savremena škola ne može zamisliti bez razvijenog sistema učeničkih slobodnih aktivnosti. Vannastavna aktivnost je specifičan vid organizacije i izvođenja odgojnih i obrazovnih sadržaja u heterogenim područjima ljudske djelatnosti. Uključivanjem djece i mladih u organizirane i pedagoški vođene sportske aktivnosti izvan nastavnih i izvan školskih aktivnosti doprinosimo organiziranom korištenju slobodnog vremena djece i mladih i njihovom svestranom izgrađivanju ličnosti u kognitivnom, afektivnom i psihomotorič- kom području.

Ciljevi rada: Cilj ovoga rada je uticaj sportskih aktivnosti na različite pojavne oblike devijantnih ponašanja djece i mladih, kao posljedice unutrašnjih i vanjskih faktora koji dovode do pojave društveno neprihvatljivog ponašanja.

metodologija / dizajn: Za potrebe ovoga rada izvršili smo analizu stavova i mišljenja učenika srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo. Ukupan uzorak činio je 250 učenika/ca iz 5 srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo.

Ograničenja rada / istraživanja: Organizacija vannastavnih aktivnosti privlači pažnju mnogih istraživača, najčešće pedagoga, ali i onih iz oblasti medicine, psihologije, pa i kineziologije. Obzirom da je dostupnost istraživanja o uticajima sporta kao modela organizacije slobodnog vremena djece i mladih, i njegovog uticaja, prevencije na društveno neprihvatljivo ponašanje veoma oskudna ili čak nepostojeća, za potrebe pisanja ovog rada bili smo u mogućnosti konsultovati samo neka dosadašnja istraživanja koja upućuju na opštu problematiku organizacije slobodnog vremena, odnosno  sadržaje, koja djeca preferiraju u toku vremena koje im ostaje nakon svakodnevnih školskih, po- rodičnih i drugih obaveza.

rezultati: Na temelju izvršene analize došli smo do saznanja da sport kao vannastavna aktivnost može biti sredstvo rane prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja na način da se organizovane sportske aktivnosti mogu iskoristiti u poboljšanju odnosa između djece i mladih i njihovom odnosu prema društvu i okolini.

Generalni zaključak: Poštivanje normi i vrijednosti društva od ključnog je značaja za napredak društvene zajednice. Sport kao vannastavna aktivnost djece i mladih, zasigurno može pomoći u tome, s obzirom na činjenicu da u svakom sportu postoje pravila koja se trebaju poštovati. Stoga, poštivanje pravila u sportu doprinijet će poštivanju pravila u društvu.

Mladi ljudi bavljenjem sportom, mogu upoznati druge mlade ljude sličnih stavova, što će doprinijeti boljoj socijalizaciji u društvu. Upoznavanje ljudi istih stavova i razmišljanja, utjecat će na mlade ljude u kontekstu da kao i njihovo društvo razmišljaju pozitiv- no i poštuju društvene vrijednosti i norme.

Opravdanost istraživanja / rada: Ovim radom pokušat ćemo ponuditi neka rješenja u cilju rješavanja problema društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih, kao i problema maloljetničke delikvencije sa osvrtom na bavljenje sportom i sportskim aktivnostima. Aplikativna vrijednost ovog rada, ogleda se u činjenici da će ovaj rad moći poslužiti za dalja istraživanja na istu ili sličnu temu.

--------------------------------------------------------

Sport as an extracurricular activity in function of prevention of the socially unacceptable behavior of children and youth

Reason for writing and research problem(s): Extracurricular activity of children and youth is a new quality in the contemplation of school development. Its primary objective is to contribute to the educational function of school and connect it with the social environment. Extracurricular activities develop the students’ independence, interests, freedom of expression, organized and cultural leisure. Today, the modern school can not be imagined without a developed system of students’ extracurricular activities. Extracurricular activity is a specific type of organization and performance of educational content in heterogeneous areas of human activity. The involvement of children and young people in organized and pedagogically guided sports activities, outside of teaching and outside of school activities, contribute to the organized use of children and youth free time. Also, it contribute their versatile building personalities in the co- gnitive, affective and psycho-motor area.

Aims of the paper (scientific and/or social): The aim of this paper is the impact of sporting activities on various forms of juvenile delinquency, as a result of internal and external factors that lead to the emergence of socially unacceptable behavior.

Methodology/Design: For the purposes of this paper we analyzed the attitudes and opinions of secondary schools students in the Sarajevo Canton. The total sample consisted of 250 students of 5 secondary schools in the Sarajevo Canton.

Research/Paper  limitation: Organization of extracurricular activities attracted the attention of many researchers, mostly pedagogues, but also those from the fields of medicine, psychology, and even kinesiology. Considering that availability of research on the impacts of sport as the organization model for children and young people free time, and its influence, and prevention of socially unacceptable behavior is very scarce or even nonexistent, for the purpose of writing this work we were able to consult only a few previous studies that point to general organizational issues of free time, that children prefer during the time that remains to them after school, including family and other obligations during the day.

Results/Findings: Based on the analysis, we have found that sport as an extracurricular activity may be an instrumentality of early prevention of socially unacceptable behavior, in a way that organized sports activities can be used to improve relations between children and youth, and their relation to society and the environment.

General Conclusion: The respect of society norms and values is crucial for the progress of the community. Sport as an extracurricular activity for children and young people can certainly help with that, considering the fact that every sport contains rules that need to be respected. Therefore, compliance with the rules of the sport will contribute to the respect of rules in society. Young people involved in sports, can meet other young people with similar attitudes, which will contribute to better socialization in the society. Meeting people which share the same attitudes and thinking, will affect young people, primary in the context of positively thinking and respecting social values and norms.

Research/Paper Validity: In this paper we will try to offer some solutions in order to solve problems of socially unacceptable behavior of children and youth, as well as the problem of juvenile delinquency, with emphasis on sports and sports activities. Applied value of this paper lies in the fact that it can be used for further research on the same, or similar, subject.


Keywords


sportske aktivnosti; slobodno vrijeme; rana prevencija; maloljetnička delikvencija; Sports; Leisure; Early Prevention; Juvenile Delinquency

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.