ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA SA ASPEKTA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA

Zoran Kovačević

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Potrebno je utvrditi kriminološki i kriminalistički-pravni aspekt zloupotreba opojnih droga u Bosni i Hercegovini, njegove pojavni oblike, način izvršenja, obim i dinamiku fenomena, te utvrđivanje i definisanje uspješnih i primjenjivih metoda za suzbijanje ovog oblika kriminaliteta u skladu sa zakonskim mogućnostima, dosadašnji stepen primjene tih metoda i učinkovitost koja je ostvarena.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Jeste da se istraži problem zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.

Metodologija/dizajn: Istraživanje će biti realizovano primjenom određenih metoda naučnog saznanja. U radu ćemo koristiti kombinaciju opštih naučnih metoda, poseb- nih naučnih metoda, empirijskih metoda i metoda rješavanja operativnih problema.

Ograničenja rada/istraživanja: Istraživanjem će biti analizirano stanje nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnim drogama,gdje će biti obrađen prostor Bosne i Hercegovine, te će se koristiti zvanični podaci policijskih agencija i to: Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalne uprave policije, Državene  agencije za istrage i zaštitu, SIPA-e BiH, Granične policije BiH i Policije Brčko distrikta.

Rezultati/generalni zaključak: Na osnovu sprovedenog istraživanja izvesti će se argu- mentovani zaključci koji se odnose na prednosti i nedostatke pozitivnopravnih rješenja u vezi sa predmetnim problemom, kao i mogući pravac daljih zakonskih modifikacija uz odgovarajuće prijedloge u delege ferenda smislu.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost istraživanja je da BiH na adekvatan način odgovori izazovima koje nosi savremeno doba i sve veća prisutnost narkomanije i narko-kriminala u njemu.

------------------------------------------------

Drug abuse from the criminal legislation viewpoint

Reason for writing and research problem(s): It is necessary to determine criminological and criminal-legal aspects of the narcotics abuse in Bosnia and Herzegovina, to identify its shape and form, manner of consummation, volume and dynamic of this phenomenon, as well as the identification and definition of successful and applicable methods for combating this form of crime in accordance with the legal possibilities, including current level of application of these methods and effectiveness that aroused.

Aims of the paper (scientific and/or social): Is to investigate the issue of drugs abuse in Bosnia and Herzegovina.

Methodology/ Design: The research will be implemented by the application of certain methods used for scientific findings. In this paper, we will use a combination of general scientific methods, specific scientific methods, empirical methods as well as the operational problem solving methods.

Research/ Paper limitation: The study will serve as the analysis of the current situ- ation in the field of illicit production and trafficking of narcotic drugs, covering the territory of Bosnia and Herzegovina, with the use of official data from law enforce- ment agencies, including: Ministry of Interior of the Republic of Srpska, Federal Police Administration, State Investigation and Protection Agency of B&H (SIPA), Border Police of B&H and Brčko District Police.

Results/ Findings/ General Conclusion: On the basis of the implemented research, substantiated conclusions will be carried out in terms of the advantages and disadvantages of positive-legal solutions to the present problems, as well as the possible instruction for the further modification of the legal framework together with appropriate proposals in de legate ferenda aspect.

Research/ Paper Validity: Justification of the research is that B&H adequately responds to challenges of modern times and the increasing presence of drugs abuse and drug crime therein.


Ključne riječi


opojne droge; zloupotreba droge; krivična djela; neovlaštena proizvodnja droge; neovlašteno posjedovanje droge; omogućavanje uživanja droga; narcotics; drug abuse; crimes; unauthorised production of drugs; illegal drugs possession; facilitation of drugs

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo