KRIMINALISTIČKI I KRIVIČNO PROCESNI ASPEKTI TAJNOG NADZORA I SNIMANJA KOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Željko Kršić

Abstract


Inspiracija za rad: Usljed novih pojavnih, specifičnih oblika izvršenja krivičnih djela i sve većeg tehnološkog razvoja i specijalizacije izvršilaca krivičnih djela otežano je otkrivanje i rasvjetljavanje krivičnih djela i obezbjeđenje materijalnih dokaza. Obzirom na specijalizaciju izvršilaca i sve prisutniju upotrebu savremenih sredstava komunikacije u izvršenju krivičnih djela neophodan je i stalan razvoj kriminalističkih i istražnih tehnika, kao što je nadzor i snimanje komunikacija. Primjena ovih radnji podrazumijeva i specifične kriminalističke tehnike i posebnu kriminalističku taktiku u rasvjetljavanju krivičnih djela.

Ciljevi rada: Cilj rada je da se ukaže na potrebu unapređenja zakonskih okvira za primjenu ove istražne radnje u krivično procesnim sistemima u Bosni i Hercegovini, kroz uporedno pravnu analizu stanja u drugim krivično procesnim sistemima i preuzimanjem najboljih rješenja u pogledu osnova za preduzimanje mjere, trajanja mjere, postupanja sa dokaznim materijalima i drugo.

Metodologija / dizajn: Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje, obradom statističkih podataka, koje pokazuje da je ova posebna istražna radnja najčešće korišćena posebna istražna radnja u Bosni i Hercegovini. U radu će biti prikazana uporedno pravna analiza zakonskih odredbi kojima je propisan način primjene ove radnji u Bosni i Hercegovini i pojedinim državama iz okruženja, te u nekim državama Evropske unije.

Ograničenja rada / istraživanja: Istraživanje je provedeno na teritoriji BiH i istraživanjem je obuhvaćen period od 01.01.2012. godine do 31.12.2016. godine. U radu su prikazana i uporedno pravna rešenja.

Rezultati/ generalni zaključak: Tajni nadzor i snimanje komunikacija je specifična posebna istražna radnja, kojom se duboko zadire u privatnost građana, a koja danas ima sve veću i širu upotrebu, te je neophodna stalna analiza postojećih pravnih odredbi, sudkse prakse, unapređenje istih  i razvoj i usavršavanje kriminalističkih tehnika i taktike postupanja.

Opravdanost istraživanja / rada: U posljednjih petnaestak godina u krivično procesno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja, kao jedna od posebnih istražnih radnji uvršteno je, u različitim modalitetima, i tajno nadziranje i snimanje komunikacija. Rezultati istraživanja i uporedno pravna analiza zakonskih rešenja mogu poslužiti unapređenju trenutnog zakonskog okivra u BiH.

----------------------------------------------------

Crime  and  criminal process aspects of secret surveillance and  recording of communication in Bosnia and  Herzegovina

Reason for writing and research problem(s): Due to the new forms, specific forms of the offenses and the growing technological development and specialization of perpetrators it is difficult to detect and clarify the crimes and provide material evidence. Considering the specialization of perpetrators and more widespread use of modern means of communication in the commission of the crimes it is essential the continuous development of criminology and investigative techniques such as surveillance and recording of communications. Application of these procedures means specific tecniques of forensic science and special criminal tactics in disclosing criminal acts.

Aims of the paper (scientific and/or social): The aim is to highlight the need to improve the legal framework for the application of this investigation in a criminal process system in Bosnia and Herzegovina, through comparative legal analysis of the situation in other criminal procedural systems and taking the best solutions in terms of the basis for taking action, duration of action, treatment with the evidence, and more.

Methodology/Design: For the purpose of this study a survey was conducted by processing of statistical data, which shows that this special investigative action is the most commonly used special investigative action in Bosnia and Herzegovina. The work will show comparative legal analysis of the legal provisions that regulate the way of implementation of this action in Bosnia and Herzegovina and some countries in the region, including some states of the European Union.

Research/Paper limitation: The survey was conducted in the territory of BiH and the survey covered the period from 01.01.2012. until 31.12.2016. year. The paper also presents comparable legal solutions.

Results/Findings/General Conclusion: Surveillance and recording of communications is a specific special investigative action, which profoundly affects the privacy of citizens, and which now has greater and wider use, and requires constant analysis of the existing legal provisions, court practice, their improvement and development and training of criminal investigation techniques and tactical procedures.

Research/Paper Validity: In the last fifteen years in the criminal procedural legislation of Bosnia and Herzegovina and neighboring countries, as one of the special investigative actions is included, in different modalities, also secretly monitoring and recording communications. The results of the research and the comparative legal analysis of legal solutions can serve to improve the current legal in BiH.


Keywords


nadzor komunikacija; posebne istražne radnje; istražne tehnike; kriminalistička taktika; dokazi; control communications; special investigative actions; investigative techniques; criminal tactics; evidence

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.