KORELACIJA KORPORATIVNE I NACIONALNE BEZBJEDNOSTI

Marjan Marjanović, Danilo Ćupić

Sažetak


Inspiracija za rad i problem koji se radom oslovljava: Odnos korporativne prema nacionalnoj bezbjednosti nije u dovoljnom obimu teorijski i praktično sagledan sa aspekta državnih i nacionalnih interesa. Pitanje korporativnog sektora bezbjednosti sve se više nameće kao prioritetno posebno za države u razvoju kao što je to slučaj sa Zapadnim Balkanom.

Cilj rada: Radom se namjerava opisati i objasniti odnos korporativne i nacionalne bezbjednosti u svijetlu pozitivnih i negativnih efekata koje moderne kompanije mogu da ostvare na nacionalni ekonomski sistem. U radu je dat kratak osvrt na razvoj korporativne bezbjednosti, a težišno odnos prema ekonomskom sektoru nacionalne bezbjednosti. Posebna pažnja posvećena je rizicima i prijetnjama koje sa sobom nose korporacije i njihovim efektima po nacionalnu bezbjednost i nacionalni ekonomski sistem.

Metodologija: S obzirom da se u radu razmatra korelacija korporativne i nacionalne bezbjednosti i to pregledom dostupne stručne i naučne literature, neće se koristiti posebne metode prikupljanja podataka. U razmatranju predmeta rada korišćene su analitičko-sintetičke i opštenaučne metode.

Ograničenja istraživanja (rada): Teorijska razmatranja odnosa nacionalne i korporativne bezbjednosti i njihovom isprepletanom odnosu.

Rezultati: Odnos korporativne i nacionalne bezbjednosti je specifičan i uslovljen ekonomskom komponentom nacionalne bezbjednosti i profitom korporacija. Savremene korporacije svoje djelovanje baziraju na ostvarivanju profita, a s druge strane države tragaju za ekonomskim prosprititetom građana i društva u cjelini.

Generalni zaključak: Moderna država mora svojim mehanizmima kontrole da utiče na poštovanje zakona od strane korporacija u cilju očuvanja sopstvenog tržišta i nacionalne ekonomije i sprečavanja negativnih pojava koje mogu da ispolje velike kompanije.

Opravdanost istraživanja/rada: Korporativna bezbjednost je od posebnog značaja za države u tranziciji kao i one koje jasno izražavaju aspiracije članstva u Evropskoj uniji. Naročito je značajno za privrede država Zapadnog Balkana čiji razvoj u mnogome zavisi od stranih kompanija i njihovog dolaska na ovo tržište.

-------------------------------------------------

Correlation corporate and national security

Reason for writing and research problem(s): The ratio of corporative to national security is not sufficiently theoretical and practical from the aspect of national interests. The issue of the corporate security sector is increasingly becoming a priority for developing countries as is the case with the Western Balkans

Aims of the paper (scientific and/or social):  The paper intends to describe and explain the relationship between corporate and national security in light of the positive and negative effects which modern companies can achieve on the national economic system. The paper gives a brief overview of the development of corporate security, and a focus on the economic sector of national security. Special attention is paid to the risks and threats that corporations carry and their effects on national security and the national economic system.

Methodology/Design: Considering that the correlation between corporate and national security is being examined, and by reviewing available professional and scientific literature, special methods of data collection will not be used. Analytical-synthetic and general-methodic methods were used in the study of the subject matter.

Research/paper limitations: Theoretical considerations of the relationship between national and corporate security and their interaction

Results/Findings: The relationship between corporate and national security is specific and conditioned by the economic component of national security and the profit of corporations. Modern corporations base their activities on making profits, and on the other hand, the state seeks for the economic prosperity of citizens and society as a whole.

General Conclusion: A modern state must, through its control mechanisms, influence the compliance of laws by corporations in order to preserve their own market and national economy and the prevention of negative phenomena that large companies can execute.

Research/Paper Validity: Corporate security is important for countries in transition, as well as those that clearly express the aspirations of membership in the European Union. Particularly important for the economies are the countries of the Western Balkans, whose development largely depends on foreign companies and their arrival on this market.


Ključne riječi


nacionalna; korporativna; ekonomska bezbjednost; korporativni kriminal; rizici i prijetnje ekonomskoj i nacionalnoj bezbjednosti; national; corporate; economic security; corporate crime; risks and threats to economic and national security

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo