PROBLEM TRGOVINE LJUDIMA U CRNOJ GORI

Damir Zejnilović

Abstract


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Malobrojni prethodni radovi iz ove oblasti i drugi raspoloživi podaci nisu bili u stanju da daju cjelovitiji uvid u rasprostranjenost, strukturu i karakteristike trgovine ljudima u Crnoj Gori.

Ciljevi rada (naučni i/ ili društveni):  Obraditi i analizirati situaciju u regionu kada je trgovina ljudima u pitanju, sprovesti istraživanje na teritoriji Crne Gore o prisutnosti trgovine ljudima, analizirati problem trgovine ljudima i ukazati na najbolje mjere za suzbijanje trgovine ljudima.

Metodologija/ dizajn: U traženju odgovarajućeg metodološkog pristupa, treba poći od opšte prihvaćenog pravila u teoriji mnogih naučnih disciplina, prema kome se predmet i metod izučavanja nalaze u uzajamnoj zavisnosti. Zbog toga u razjašnjavanju pojave kao što je trgovina ljudima, treba poći od činjenice da je ona opšte društvena pojava u najširem smislu te riječi, te da se može tumačiti sa više različitih aspekata.

Ograničenja rada/ istraživanja: Problem trgovine ljudima u Crnoj Gori zahtijeva sveobuhvatniji i specifičniji pristup u svim segmentima, što sada nije slučaj. Postoji prilično izražen nesklad između medijske pažnje, prostora koji se pridaje ovom fenomenu i onoga što konkretno države sa svojim instrumentima vlasti preduzimaju u cilju borbe za suzbijanje ovog problema.

Rezultati/ generalni zaključak: Crna Gora je, prije svega, zemlja tranzita, ali i zemlja porijekla i privremene destinacije žrtava trgovine ljudima.

Opravdanost istraživanja/ rada: Trgovina ljudima je globalni fenomen prisutan u većini država. Trgovina ljudima se širi nevjerovatnom brzinom dostižući alarmantne razmjere. Podaci koji se povezuju sa ovim fenomenom su zabrinjavajući.

-------------------------------------------------

Problem of trafficking in Montenegro

Reason for writing and research problem(s): The few previous reports on this and other available data were not able to provide complete insight into the distribution, structure and characteristics of trafficking in Montenegro.

Aims of the paper (scientific and/ or social): To analyze the situation in the region when it comes to human trafficking, conduct research on the territory of Montenegro on the presence of human trafficking, to analyze the problem of human trafficking and to point out the best measures to combat human trafficking.

Methodology/ Design: In the search for an appropriate methodological approach, should start from the generally accepted theory rules in many scientific disciplines, according to which the subject matter and methods of study are in mutual dependence. Therefore, in explaining phenomena such as trafficking in human beings, we should start from the fact that it is a general social phenomenon in the broadest sense of the word, and can be interpreted with various aspects.

Research/ Paper limitation: The problem of human trafficking in Montenegro requires a more comprehensive and specific approach in all segments, which is not the case. There are quite pronounced discrepancy between the media attention, the space given to this phenomenon and what specific country with their instruments, the authorities in order to fight for the suppression of the problem.

Results/ General Conclusion: Montenegro is primarily a transit country but also a country of origin and temporary destination for victims of trafficking.

Research/ Paper Validity: Human trafficking is a global phenomenon present in most countries. Human trafficking is spreading at incredible speed reaching alarming proportions. The data associated with this phenomenon is worrying.


Keywords


trgovina ljudima; organizovani kriminal; stanje trgovine ljudima u Crnoj Gori; suprotstavljanje; human trafficking; organized crime; the situation of human trafficking in Montenegro opposition

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.