Smrt pješaka u saobraćaju: ubistvo ili nesretan slučaj

Sažetak

Inspiracija za rad i problem koji se radom oslovljava:  Problem stradanja pješaka kao učesnika u saobraćaju aktualizira se svaki put iznova kada dođe do katastrofalnih posljedica u uslovima gradske vožnje. To naročito dolazi do izražaja prilikom prelaska ulice pješaka na zeleno svjetlo, i njihovog stradanja od strane vozača koji nisu prilagodili svoju vožnju stanju i uslovima na cesti. Nije zapamćeno da je u našoj praksi ijedan vozač osuđen za ubistvo, već samo za krivična djela iz oblasti ugrožavanja javnog saobraćaja sa smrtnim posljedicama. Iz ugla kriminalistike pokušaćemo dati prijedlog za mogućnost kvalifikacije pojedinih krivičnih djela iz oblasti javnog saobraćaja kao krivičnih djela ubistva.

Cilj rada: Cilj rada je ukazati na mogućnost procesuiranja vozača za teže krivično djelo, odnosno za krivično djelo ubistva, utvrđivanjem uslova i stanja u kojim se dogodilo stanje pješaka.

Metodologija: Analiza sadržaja.

Ograničenja istraživanja (rada): Istraživanje će se fokusirati na događaje i situaciju u vezi sa bezbjednosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo

Rezultati/generalni zaključak: Određene situacije stradanja pješaka, te stanje osoba koje su upravljale motornim vozilom mogu se kvalifikovati kao ubistva. Time bi se pooštrila i kaznena politika prema počiniocima što bi kao mjera generalne prevencije uticalo na ostale građan i povećalo u određenoj mjeri osjećaj bezbjednosti.

Opravdanost istraživanja/rada: Ovakva analiza i istraživanje do sada nisu rađeni na području naše zemlje niti kantona. Manji broj teških stradanja pješaka izazvao je širu reakciju javnosti. Ipak, tužilaštvo i sudovi u Kantonu Sarajevo nisu dali kvalifikaciju ubistva takvim događajima.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.