Korelacija korporativne i nacionalne bezbjednosti

Sažetak

Inspiracija za rad i problem koji se radom oslovljava: Odnos korporativne prema nacionalnoj bezbjednosti nije u dovoljnom obimu teorijski i praktično sagledan sa aspekta državnih i nacionalnih interesa. Pitanje korporativnog sektora bezbjednosti sve se više nameće kao prioritetno posebno za države u razvoju kao što je to slučaj sa Zapadnim Balkanom.

Cilj rada: Radom se namjerava opisati i objasniti odnos korporativne i nacionalne bezbjednosti u svijetlu pozitivnih i negativnih efekata koje moderne kompanije mogu da ostvare na nacionalni ekonomski sistem. U radu je dat kratak osvrt na razvoj korporativne bezbjednosti, a težišno odnos prema ekonomskom sektoru nacionalne bezbjednosti. Posebna pažnja posvećena je rizicima i prijetnjama koje sa sobom nose korporacije i njihovim efektima po nacionalnu bezbjednost i nacionalni ekonomski sistem.

Metodologija: S obzirom da se u radu razmatra korelacija korporativne i nacionalne bezbjednosti i to pregledom dostupne stručne i naučne literature, neće se koristiti posebne metode prikupljanja podataka. U razmatranju predmeta rada korišćene su analitičko-sintetičke i opštenaučne metode.

Ograničenja istraživanja (rada): Teorijska razmatranja odnosa nacionalne i korporativne bezbjednosti i njihovom isprepletanom odnosu.

Rezultati: Odnos korporativne i nacionalne bezbjednosti je specifičan i uslovljen ekonomskom komponentom nacionalne bezbjednosti i profitom korporacija. Savremene korporacije svoje djelovanje baziraju na ostvarivanju profita, a s druge strane države tragaju za ekonomskim prosprititetom građana i društva u cjelini.

Generalni zaključak: Moderna država mora svojim mehanizmima kontrole da utiče na poštovanje zakona od strane korporacija u cilju očuvanja sopstvenog tržišta i nacionalne ekonomije i sprečavanja negativnih pojava koje mogu da ispolje velike kompanije.

Opravdanost istraživanja/rada: Korporativna bezbjednost je od posebnog značaja za države u tranziciji kao i one koje jasno izražavaju aspiracije članstva u Evropskoj uniji. Naročito je značajno za privrede država Zapadnog Balkana čiji razvoj u mnogome zavisi od stranih kompanija i njihovog dolaska na ovo tržište.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.