PUNITIVNOST STUDENATA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

Irma Kovčo Vukadin, Mirjana Kondor-Langer, Vladimira Žakman-Ban

Abstract


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Punitivnost je koncept koji se istražuje u okviru kriminologije u posljednjih nekoliko desetljeća. Obzirom na nedovoljnu teoretsku određenost, punitivnost se uglavnom shvaća kao tendencija preferiranja retributivnih sankcija u politici suzbijanja kriminaliteta. Istraživanja punitivnosti su uglavnom provođena u općoj i studentskoj populaciji. Istraživanja provedena u studentskoj populaciji često nalaze razlike između studenata tzv. criminal justice studijskih programa (studijski programi koji obrazuju buduće stručnjake ne-pravničke profesije za rad u kazneno-pravnom sustavu) i ostalih studijskih programa koji svjedoče o većoj punitivnosti studenata tzv. criminal justice studijskih programa. Znatno manji broj istraživanja se bavi obilježjima punitivnosti studenata tzv. criminal justice programa što je osnovna ideja ovog rada.

Ciljevi rada (naučni i/ ili društveni): Cilj rada je stjecanje uvida u punitivnost studenata Visoke policijske škole kao studenata iz područja kaznenog pravosuđa te utvrđivanje postojanja razlika u punitivnosti obzirom na spol, dob, političku orijentaciju i važnost religije za sudionike.

Metodologija/dizajn: Tijekom akademske godine 2014./15. provedeno je anketiranje studenata Visoke policijske škole tijekom nastave (N= 141). Korištene su tri mjere punitivnosti: 1. stav o primjerenom kažnjavanju različitih kaznenih djela, 2. podržavanje smrtne kazne i 3. podržavanje zaoštravanja kažnjavanja kao učinkovite prevencije kriminaliteta.

Ograničenja rada/istraživanja: Ograničenje istraživanja odnosi se na mogućnost generalizacije rezultata.

Rezultati/generalni zaključak: Kod prve mjere punitivnosti, utvrđeno je postojanje statistički značajnih razlika u težini predviđenih sankcija između muškaraca i žena u tri od ukupno 15 analiziranih kaznenih djela. Povezanost težine predviđenih sankcija sa dobi sudionika je utvrđena kod osam od 15 analiziranih kaznenih djela, sa političkom orijentacijom kod dva analizirana kaznena djela, a sa važnošću religije kod šest kaznenih djela. Smrtnu kaznu podržava polovica sudionika, nisu utvrđene razlike u odnosu na spol, dob, političku orijentaciju sudionika i važnost religije. Polovica sudionika se uglavnom slaže s tvrdnjom da je zaoštravanje kažnjavanja primjereno i učinkovito sredstvo za sprječavanje kriminaliteta. Nisu utvrđene razlike u odnosu na spol, dob, političku orijentaciju sudionika te važnost religije.

Opravdanost istraživanja/rada: Dobiveni rezultati ukazuju na postojanje razlika u određenim mjerama punitivnosti. Rad daje doprinos diskusiji o operacionalizaciji koncepta punitivnosti.

-----------------------------------------------------------

PUNITIVITY AMONG POLICE COLLEGE STUDENTS

Reason for writing and research problem(s): Punitivity is a concept that has been explored within criminology over the last few decades. Given the insufficient theoretical clarity, punitivity is mainly perceived as the tendency of preferring retributive sanctions in the crime policy. Researches of the punitivity are mainly conducted with general and student population. Studies conducted among students often reveal differences between criminal justice students and other students in a way that criminal justice students are more punitive. Small number of studies expolore punitiveness of the criminal justice students alone and the idea of this paper is to fill that gap.

Aims of the paper (scientific and/ or social): Aim of this paper is to get an insight into the punitiveness of Police College students in Zagreb (police officers) as criminal justice students and to test differences regarding their gender, age, political orientation and an importance of the religion.

Methodology/Design: Students filled out the questionnaire during their classes in academic year 2014/15 (N=141). We used three measures of punitivity: (1) attitude about appropriate sanction for several criminal offences, (2) attitude toward death penalty and (3) support of the harsher sanctions as effective crime prevention measures.

Research/Paper limitation: Limitation of this research reffers to possible generalization of results.

Results/General Conclusion: For the first measure of the punitivity, we found gender differences in 3 out of 15 items. Correlations of the harsher sanctions with the participants’ age were found in 8 items, with political orientation in 2 items and with the importance of the religion in 6 items. Half of the participants support death penalty. We found no differences regarding their gender, age, political orientation and the importance of the religion. Half of the participants mostly agree with the idea that harsher sentences are appropriate and effective measure for crime prevention. We found no differences regarding their gender, age, political orientation and the importance of the religion
Research/ Paper Validity: Results demonstrate differences in certain measures of punitivity. Paper contribute to the existing discussion about operationalization of punitivity.


Keywords


punitivnost; spol; dob; politička orijentacija; religija; studenti; policija; punitivity; gender; age; political orientation; religion; students; police

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.