Izazov Islamske zajednice na Kosovu sa tekfirističkom ideologijom u periodu 1999-2016

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Učešće albanskih boraca u sukobima u Siriji i uvrštavanje ovih boraca uz terorističke organizacije kao što su ISIS, nesumnjivo je eskalirao sukob i znatno je pogoršana i međunarodna bezbjednost. Svirepi zločini počinjeni od njih u teritorijuSirije su šokirali javnost širom svijeta. Teroristički napadi u Parizu, Ankari, Briselu, na kraju i u Istanbulu, daju nam do znanja da svakog dana sve više i više dolazi u pitanju nacionalna a i svjetska bezbjednosti. Pitanje terorizma nije više samo nacionalni problem, jer smo svi svjedoci vremena da je terorizam sada prešao razmjere problema država, postao je globalan problem. Prema tome u mnogim evropskim zemljama su analizirali nedostatke preventivnog djelovanja protiv ekstremizma i nasilnog radikalizma, tako da razvijaju strategije i akcione planove za dugoročno tretiranje ove pojave. Kosovo kao nova država napreduje na putu ka članstvu u EU rješavajući izazove razvoja i jačanja vladavine prava, ali i doprinosi povećanju regionalne suradnje u skladu sa evropskim vrijednostima. Na Kosovu, sklad među vjerama je bila i ostaje jedna od najvažnijih e vrijednosti društva, gdje pripadnici muslimanske, katoličke, pravoslavne i drugih vjerskih zajednicahistorijski žive skladno  i u miru.Zadnje vrijeme, posebno sa pojavom i razvojem konflikta u Siriji, na javnoj raspravi na Kosovu uvedeni su koncepti, kao što su vjerski radikalizam i nasilni ekstremizam, a evidentirani su i slučajevi učešća Kosovskih građana u ovom sukobu.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni):  Tretiranje ove teme se vrši sa naučnog i društvenog aspekta. Sa naučnog aspekta tretiraju se faktori koji utiču na proširenju tekferističke ideologije i način proširenja. Obzirom na da je ova destruktivna pojava postala briga kosovskog društva, pojavila se potreba da se ista tretira i sa društvenog aspekta u cilju da kosovsko društvo a i šire bude upoznato sa ovom pojavom. Kosovsko društvo je postalo svjedokom bolnih scena slučajeva ubistva kosovskih građana u konfliktu u Siriju i suočavalo sa veoma kritičkim stavom porodica ubijenih, jednako prema vjerskim tako i državnim institucijama.

Metodologija/dizajn: Tretiranje ove teme zahtjeva veliku pažnju i pojavila se potreba za pronalaženje adekvatnih metoda, kojima se dolazi do naučnih nalaza.  Metode kojima će se istraživati ova problematika su: Metode induktivne i deduktivne analize, Metode sinteze, specijalizacije, generalizacije, apstrakcije, konkretizacije, deskriptivna metoda, kao i metode klasifikacije i komparacije.

Za ovo istraživanje predvidjeli smo tri glavne hipoteze po pitanju destruktivnih vjerskih ideologija na Kosovu, kao u nastavku:

 1. Zašto je tekferistička ideologija uspela da prostire svoj utjecaj nakon 2000 godine i koji su faktori koji direktno utiču indoktriniranjemove ideologije;
 2. Koliki je doprinos državnih institucija, uključujući i Islamsku vjersku zajednicu Kosova u sprečavanju i borbi protiv ove ideologije na Kosovu; i
 3. Koja kategorija kosovskog društva je postala žrtva uticaja tekferističke ideologije i koliko su socijalizirani pripadnici ove kategorije u sredini u kojoj žive.

Ograničenja rada/istraživanja: Istraživanje ove tematike se ograničava određenim pitanjima koja se odnose na strategiju institucija za borbu protiv ove pojave, na načinu prostiranja tekferističke ideologije, potom kategorija ili sloj društva koja bude žrtva (plijen) ove ideologije i glavni faktori koji neposredno utiču na proširenje ove ideologije.

Rezultat: Nakon dosljednih istraživanja, očekuju se slijedeći rezultati:

 1. Da se pronađu determinirajući faktorikoji utiču na devijacije islamske vjeroispovjesti na Kosovu;
 2. Da se sazna koliko uticaja imaju vjerski pripovjedači po džamijama i da li su njihova predavanja kontrolirana od strane Islamske zajednice Kosova;
 3. Da se tačno konkludira, da li ima povećanje ili opadanje broja indoktriniranih. Ako ima opadanje broja indoktriniranih da se utvrdi šta je uticalo na smanjivanje broja istih; i
 4. Na osnovu nalaza, da se predlažu mjere koje trebaju preduzetiporodica i dotične sigurnosne institucije.

Generalni zaključak: Kosovo je nakon 2000. god. počelo da se suočava  sa ideologijama koje su do tada bile nepoznate za građane. Završetkom rata na Kosovu, mnogo humanitarnih organizacija iz raznih zemalja svijeta, uključujući i arapske zemlje, pomogle Kosovu. Ali u tom periodu, nekoliko ekstremističkih vjerskih organizacija uspjeli su svojom ideologijom da utiču na manji broj vjernika na Kosovu. Sve to je primijećeno od strane državnih organa, uključujući organe centralnog nivoa, vjerske zajednice, civilno društvo itd. Sada sve više i više se vrše napori za očuvanje vrijednosti zajedničkog života, tolerancije i uzajamnog poštovanja. Prema tome, kosovsko društvo, ne samo da štiti dosadašnji zajednički život i sklad od bilo koje i najmanje povrede, nego prioritet nad prioritema ima očuvanje sklada između vera i njeno ojačanje za trajni zajednički život sa ostalim vjerskim zajednicama. Bez obzira što ima opadanje broja regrutiranih iz albanske zajednice za priključivanje konfliktu u Siriji, ipak se u radu organa i službi za sprovođenje zakona preduzimaju sve mjere za sprječavanje i penaliziranje organizatora u tom pravcu. Islamska zajednica Kosova, i ova institucija je veoma ažurna svojim pristupom, kako se ne bi ostavljalo prostora određenim grupama ili pojedincima da utiču za proširenje destruktivnih ideologija. Programi za de-radikalizaciju evidentiranih lica su u toku formaliziranja prioritet su državnih struktura koje su zadužene uz partnerstvo sa svim potrebnim faktorima kako bi se garantiralo njihov uspjeh. Vjerske zajednice i civilno društvo preuzimaju značajnu ulogu u razvoju ovih programa. Prostiranje ovih programa dobro izučeno i planirano u cilju deradikalizacije za to osuđenih lica. Obzirom da je sindrom radikalizmaje zadiralo i susjedne zemlje, neophodno se zahtijeva regionalna suradnja za izradu i praćenje programa de-radikaliziranja, posebno sa Albanijom i Makedonijom. Uzimajući u obzir značaj mira i tolerancije na Kosovu, kao i ulogu  koju mogu imati  vjerske institucije u izgradnji mira, Islamska zajednica Kosova,njene  institucijei imamineprekidno su se angažirali da svojim učenjima i predavanjima prenose božanstvene poruke, koje pozivaju za  mir, ljubav, razumijevanje, poštovanje drugog,  pre svega u oprost i razumijevanju.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost istraživanja ove teme se odnosi na nekoliko pitanja koja su postavljena:

 1. Koji su razlozi proširenja tekferističke ideologije;
 2. Koliko je proširena  tekferistička ideologija;
 3. Koji sloj društva je najviše pogođena ovom ideologijom; i
 4. Koliko su svojim predavanjima protiv ovih ekstremnih ideologija angažirani Islamska zajednica na Kosovu i imami.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.