STRAH OD TERORIZMA I TERORISTIČKIH AKATA MEĐU STUDENTSKOM POPULACIJOM

Pustahija Almir

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Tematski i strukturalno, rad je inspiriran željom autora da naučnim metodama pokuša provjeriti da li stepen i količina proizvodnje straha od terorizma i vršenja terorističkih akata kod studentske populacije ima uticaja na (ne)postojanje značajnih razlika u intenzitetu straha od terorizma i terorističkih napada i postojanja interesa za informacijama o istim (korištenjem različitih vrsta medija kao izvora informacija o terorizmu), uzimajući u obzir spolnu strukturu ispitanika, geografsku poziciju obitavanja i dr.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj rada bi se mogao definisati kao pokušaj da se istraživanjem straha od terorizma kao takvog, prvenstveno u Bosni i Hercegovini počne posvećivati veća pažnja kao naučnoj determinisanoj kategoriji, pored već postojećeg strateško-političkog ili češće novinarsko-senzacionalističkog pristupa.

Metodologija/Dizajn: Elementarne metode na kojima se temelji ovo istraživanje kroz testiranje hipoteza, bazirane su na analizi primarnih podataka prikupljenih anketnim istraživanjem, uz korištenje metode analize sadržaja, deskripcije, klasifikacije i specijalizacije, komparativne metode, te statističke metode uz obradu empirijskih podataka

Ograničenja istraživanja/rada: Ograničenja ovog istraživanja, eventualno, mogu proisticati iz nemogućnosti sprovođenja istraživanja u većem broju gradova (pored sprovedenog u Beogradu - R. Srbija; Splitu - R. Hrvatska; Sarajevu - Bosna i Hercegovina), uzimajući u obzir društveno okruženje koje je/nije utoliko izloženo terorističkom djelovanju ili terorističkim prijetnjama.

Rezultati/Nalazi: Istraživanje je provedeno na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Srbija), Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (Hrvatska) i studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) na uzorku od (N=1200) ispitanika, uvažavajući opći ambijent sigurnosne kulture i sigurnosnih (terorističkih) prijetnji, prilika i rizika na navedenim područjima. Rezultati su pokazali da je pol značajan prediktor straha od terorizma i terorističkih napada, kao i da postoje statistički značajne razlike u poređenju između tri države uzajamno, kada je u pitanju intenzitet straha od terorizma i terorističkih napada, Pored toga nalazi govore da nema statistički značajne razlike u intenzitetu straha od terorizma i interesa za informacije o terorizmu i terorističkim aktima, osim u slučaju ispitanika iz Bosne i Hercegovine, kao i da ne postoji korelacija sa korištenjem medija u prikupljanju informacija o terorizmu i terorističkim aktima.

Generalni zaključak: Bez obzira na mjeru u kojoj je zastupljen, pokazalo se da strah od terorizma i terorističkih akata kao opći konstrukt postoji, zbog čega je važno i dalje provoditi istraživanja u ovom segmentu.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost rada leži u činjenici da on predstavlja jedan od začetaka naučno-istraživačkog opusa prije svega u domaćoj/lokalnoj naučnoj zajednici i najužem obliku u kome je definisana tema, te će zasigurno potaknuti buduća istraživanja iz ove oblasti.

---------------------------------------------

FEAR OF TERRORISM AND TERRORIST ACTS AMONG THE STUDENT POPULATION

Reason(s) for writing and research problem(s): Theoretically and structurally, work is inspired by the author’s attempt to scientifically verify whether the amount of fear of terrorism and terrorist acts in the student population has influenced significant differences in the intensity of fear of terrorism and terrorist attacks and the interest for the information about the same (using different types of media as a source of information about terrorism), but also taking into account gender of the respondents, their geographical location and etc.

Aims of the paper (scientific and/or social): The paper will try to examine fear of terrorism as such, primarily in Bosnia and Herzegovina, with the primary purpose of devoting greater attention to this issue as a scientific category, in addition to the already existing strategic political or more frequent journalistic sensationalist approach.

Methodology/Design: Fundamental methods which represent the basis for this research are the analysis of primary data collected by survey research using the methods of content analysis, description, classification and specialization, comparative method and statistical methods for analysis of empirical data.

Research/paper limitations: The limitations of this research may be inflicted by the impossibility of conducting research in more cities, in addition to the research conducted in Belgrade (Serbia), Split (Croatia) and Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), but also taking into account the social environment that either has or hasn’t been exposed to acts of terrorism or terroristic threats.

Results/Findings: The research was conducted at the Faculty of Law at the University of Belgrade (Serbia), Faculty of Law at the University of Split (Croatia), Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies and the Faculty of Political Science at the University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) on the sample of 1200 respondents, taking into account the local environment of security culture and terroristic threats, opportunities and risks of terrorism in these areas. The results have shown that gender is a significant predictor of fear of terrorism and terrorist attacks, but also there are statistically significant differences in the intensity of fear of terrorism and terrorist attacks when we compare those three states. In addition, there is no statistically significant difference in intensity of fear of terrorism and interest in getting information about terrorism with exception of the examinees from Bosnia and Herzegovina, as well as there is no correlation with the use of media in gathering information about acts of terrorism.

General conclusion: Regardless of its extent, fear of terrorism and terrorist acts exist, and it is therefore important to continue research of this issue.

Research/paper validity: The justification of the paper is in the fact that it represents beginning of a scientific research in the local community and will certainly stimulate future research in this area.Ključne riječi


strah od terorizma i terorističkih akata; sigurnost; studentska populacija; fear of terrorism and terrorist acts; security; student population

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo