PERSPEKTIVE MODELA: MEDIJACIJA IZMEĐU ŽRTVE I MALOLJETNOG POČINITELJA KAZNENOG DJELA U KAZNENOPRAVNOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Karolina Tadić-Lesko, Janja Milinković

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Prvi koraci za razvijanje Modela: Medijacija između žrtve i maloljetnog počinitelja kaznenog djela, napravljeni su zahvaljujući Federalnom ministarstvu pravde i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Temeljem Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima čl. 49., i uz financijsku pomoć inozemnih pomagača, UNICEF-a i Save the Children-a, kreiran je Program edukacije stručnih osoba tijela skrbništva o stjecanju dodatnih znanja i vještina za vođenje postupka posredovanja/medijacije i primjene odgojnih preporuka i njihovog izvršenja.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): U prevenciji maloljetničkog prestupništva, model Medijacija između žrtve i maloljetnog počinitelja kaznenog djela fokusira se podjednako na žrtvu i zajednicu. Dakle, autori se osvrću na uspostavljanje socijalnog mira, omogućavanje emocionalnog poravnanja između žrtve i počinitelja, namirivanje nastale štete, te na promjene ponašanja počinitelja čime se unapređuje socijalna kontrola, što ujedno predstavlja i cilj ovog rada.

Metodologija/Dizajn: Kako bi se postigli ciljevi rada, neophodno je bilo provesti fokusirano teorijsko istraživanje o Modelu Medijacije između žrtve i maloljetnog počinitelja kaznenog djela, uključujući socijalni i pravni osvrt na pravila koja tretiraju ovu problematiku. Pored navedenoga, istraživanje je obuhvatilo vrste metoda koje se najčešće koriste u izvansudskoj nagodbi. Polazna teorijska osnova rada temelji se na postavkama koje naglašavaju vršenje direktnog utjecaja na prestanak ponavljanja i činjenja kaznenih djela kroz emocionalno poravnanje, ugrađeno u sam proces restorativne pravde.

Ograničenja istraživanja/rada: Ograničenje ovog istraživanja ogleda se u nedovoljnom korištenju i nespremnosti relevantnih institucija za primjenu modela Medijacije između žrtve i maloljetnog počinitelja kaznenog djela.

Rezultati/Nalazi: Ističe se prednost modela kroz smanjenje recidivizma u odnosu na klasične sankcije jer se brže i jeftinije rješavaju posljedice kaznenog djela i dolazi se do uspostavljanja socijalnog mira i miroljubivog zajedničkog života u budućnosti.

Generalni zaključak: U zaključku se ukazalo na mogućnosti i perspektive primjene modela Medijacija između oštećenika i maloljetnog počinitelja kaznenog djela, kako bi se potakao izlaz   Restorativne  pravde  iz teorijskih okvira u praktičnu kaznenopravnu primjenu FBiH i DB FBiH.

Opravdanost istraživanja/rada: Model Medijacija između oštećenika i maloljetnog počinitelja kaznenog djela u FBiH ušao je kroz Program edukacije o stjecanju posebnih znanja i kontinuiranom stručnom obrazovanju i usavršavanju osoba koje rade na poslovima prestupništva mladih i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika i pokrenut je od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike FBiH u svrhu vođenja postupka posredovanja/medijacije u primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH.

-------------------------------------------------------------

PERSPECTIVES OF THE MODEL: MEDITATION BETWEEN THE VICTIM AND THE JUVENILE PERPETRATOR OF THE CRIMINAL OFFENSE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Reason(s) for writing and research problem(s): The first steps to develop the Model: Meditation between the victim and the juvenile perpetrator of the criminal offense, were made thanks to the Federal Ministry of Justice and the Federal Ministry of Labor and Social Policy. Pursuant the Regulation on the Application of Educational Recommendations to Juveniles, article 49, and with the financial assistance of foreign aiders, UNICEF and Save the Children, a curriculum for the training of professional bodies of the guardianship authority was established on the acquisition of additional knowledge and skills to conduct mediation/mediation and application of educational recommendations and their execution.

Goals of this paper (scientific and/or social): In the Prevention of Juvenile Delinquency, Mediation Model: Victim Offender Mediation and Perpetrators of the criminal offense, focuses on the victim and community alike. Thus, the authors focus on establishing social peace, enabling emotional alignment between the victim and the perpetrator, solving the damage caused, and altering the behavior of the perpetrator, which promotes social control and also is goal of this work.

Methodology/Design: In order to achieve the goals of the work, it was necessary to conduct a focused theoretical study of the Model: Meditation between the victim and the juvenile perpetrator of the criminal offense, including and social and legal review of the rules that deal with this issue. In addition, the study covered the types of methods most commonly used in out-of-court settlements. The starting theoretical basis of work is based on the assumptions that emphasize the direct impact on the cessation of repetition and commission of criminal acts through emotional alignment, embedded in the restorative justice process itself.

Research/Paper limitations: The limitation of this research is reflected in the insufficient use and unwillingness of the relevant institutions to apply the Model: Meditation between the victim and the juvenile perpetrator of the criminal offense.

Results/Findings: The advantage of the model is emphasized through the reduction of recidivism in relation to classical sanctions, because the consequences of the criminal offense are resolved faster and cheaper, and is establish of social peace and peaceable common life in the future.

General conclusion: In the conclusion was drawn to the possibilities and perspectives of the application of the Model: Meditation between the victim and the juvenile perpetrator of the criminal offense, in order to instigate Restorative Justice to go out of the theoretical framework, in the practical criminal law enforcement of FBiH and DB FBiH.

Research/ Paper validity: Model: Mediation between the victim and the juvenile perpetrator of the criminal offense in FBiH passed through the Education Program on the Acquisition of Special Knowledge and Continuing Professional Education and Training of Persons Working on Juvenile Offenses and Criminal Legal Protection of Children and Minors, which is initiate by Federal Ministry of Labor and Social policies of the FBiH in order to conduct mediation/mediation in the implementation of educational recommendations to juveniles in FBiH.


Ključne riječi


restorativna pravda; medijacija; medijator; restorative justice; mediation; mediator

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo