SOCIOLOŠKI, POLITOLOŠKI I SIGURNOSNI OSVRT O TIJELU KAO SREDSTVU ZA IZVRŠENJE TERORISTIČKIH AKATA

Jasmin Ahić, Alisabri Šabani

Abstract


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Aktuelnost tematike i problematika samoubilačkog terorizma.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Istražiti faktore i vezu u (zlo)upotrebi ljudskog tijela u svrhe poduzimanja terorističkih akata. Samoubilački terorizam kao –„Modus operandi“ je nedvojbeno najzastupljeniji,  i gotovo svakodnevni,  način izvršenja terorističkog akta. Cilj ovog rada je da naglasi činjenicu i pokuša da ukaže da je tijelo socijalno-kulturni konstrukt, te da istakne one aspekte tijela koji su suštinski vezani za terorizam kao najveći društveni problem današnjice.

Metodologija/Dizajn: U ovom radu je cilj da se izloži percepcija modusa operandi samubilačkog terorizma kroz korištenje više različitih metoda kako opštih, tako i posebnih naučnih metoda. Najviše su zastupljene analiza sadržaja, analitičko-sintetička metoda, metoda apstrakcije i konkretizacije, metoda opservacije.

Ograničenja istraživanja/rada: Da li se tijelo kao osnova za samoubilački teroristički akt može istražiti, da li samoubice teroristi imaju posebnosti u svom tjelesnom ponašanju, da li se to ponašanje može okarakterizirati i prepoznati?

Rezultati/Nalazi: Zaključci i preporuke

Generalni zaključak: Samoubilački terorizam je postao najzastupljeniji oblik ispoljavanja terorizma, svaki napor i pokušaj prepoznavanja faktora koji bi ukazali na mogućnosti otkrivanja.

Opravdanost istraživanja/rada: Poznavanje problematike samoubilačkog terorizma i saznanja o oblicima njegovog ispoljavanja, predstavlja prvi korak u njegovoj analizi. Drugi korak analize neizbježno se usmjerava u pravcu kritičkog razotkrivanja određenih mehanizama kojima se nastoji da osujeti djelovanje ove vrste terorista.

----------------------------------------------------------

SOCIOLOGICAL, POLITICAL AND SECURITY END VIEW ON THE BODY AS A RESOURCES FOR COMITING TERRORIST ACTS

Reason(s) for writing and research problem(s): Suicide terrorism as - "Modus operandi" is undoubtedly the most common, and almost everyday, way of committing a terrorist act. The aim of this paper is to emphasize the fact and try to show that the body is a socio-cultural construct and to highlight those aspects of bodies that are fundamentally linked to terrorism as the greatest social problem of today.

Methodology / Design: In this paper, the goal is to expose the perception of the mode of operandi of self-destructive terrorism through the use of several different methods of both general and special scientific methods. Analyzes of content, analytical-synthetic methods, methods of abstraction and concretization, method of observation are the most present.

Research / work limitations: Is the body as the basis for a suicide terrorist act to investigate, whether suicides of terrorists have special features in their physical behavior, can this behavior be characterized and recognized?

Results / Findings: Conclusions and recommendations

General conclusion: Suicide terrorism has become the most common form of terrorist manifestation, every effort and attempt to identify factors that point to the possibilities of discovery.

 Justification of research / work: Knowing the problem of suicidal terrorism and knowing about the forms of its manifestation is the first step in its analysis. The second step in the analysis is inevitably directed towards the critical disclosure of certain mechanisms that seek to condemn the activities of this type of terrorists.


Keywords


tijelo; samoubilački terorizam; sociološki kontekst; modus operandi; body; suicidal terrorism; sociological context; modus operandi

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.