NADZOR NAD FUNKCIONERSKOM KORUPCIJOM I NJENA ISTRAGA U SLOVENSKOJ REGULATIVI

Bojan Tičar, Bojan Dobovšek, Jure Škrbec, Samo Medvešek

Sažetak


U prilogu su razmotrene pravne osnove za rad slovenske Komisije za prevenciju korupcije (KPK) te kriminalističke metode nadzora nad funkcionerskom korupcijom i njene istrage. Autori de u predmetnom prilogu pokušati dokazati da su pravne osnove za rad KPK te kriminalističke metode nadzora nad funkcionerskom korupcijom i njene istrage prema slovenskom Zakonu o integritetu i prevenciji korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK) uporedive s regulativom Evropske unije (EU). U prilogu su korišteni metoda kvalitativne analize, pravno i teleološko tumačenje važede regulative u Republici Sloveniji te komparativna analiza regulative EU. Autori zaključuju da organi za borbu protiv korupcije u evropskim zemljama pristupaju prevenciji i istrazi korupcije na dva međusobno komplementarna načina – izmjenama krivično-materijalnog i procesnog zakonodavstva, usvajanjem sistemskih propisa kojima se uređuju položaj i rad nezavisnih organa u oblasti prevencije i suzbijanja korupcije te usvajanjem nacionalnih strategija za borbu protiv korupcije i nadzorom nad njihovim provođenjem. Komparativnom analizom regulative u EU utvrdili smo da zemlje primjenjuju različita rješenja te da sve teže samostalnosti i nezavisnosti organa za borbu protiv korupcije. Uz pomod kvalitativne analize i pravnog tumačenja važede slovenske regulative pripremili smo pregled istražnih ovlaštenja KPK, pri čemu smo posebnu pažnju posvetili ovlaštenjima KPK u oblasti prevencije i istrage funkcionerske korupcije. Komparativnom analizom regulative EU doprinijeli smo poznavanju mjera koje druge evropske zemlje primjenjuju u suzbijanju i istrazi korupcije.


Ključne riječi


funkcionerska korupcija ; agencije za borbu protiv korupcije ; Komisija za prevenciju korupcije ; istražna ovlaštenja ; nezavisnost ; integritet

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo