Implementacija procesnih odredbi konvencije o kibernetičkom kriminalu u zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
PDF (BHS)

Keywords

Convention on Cybercrime
Procedure Law
computer crime
computer data
actions of proof
special investigative actions
subscriber information Konvencija o kibernetičkom kriminalitetu
Zakon o krivičnom postupku
kompjuterski kriminal
kompjuterski podaci
radnje dokazivanja
posebne istražne radnje
podaci o pretplatniku

How to Cite

Selimović, M. . (2015). Implementacija procesnih odredbi konvencije o kibernetičkom kriminalu u zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Kriminalističke Teme, (3-4), 71-83. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/104

Abstract

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Inspiracija za ovaj rad su konkretni procesni problemi sa kojima se susreću ovlašteni i nadležni organi prilikom dokazivanja krivičnih djela kompjuterskog kriminala.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Ciljevi rada su da se šira stručna javnost upozna sa načinom i stepenom implementacije procesnih odredbi koje predlaže Konvencija o kibernetičkom kriminalu u Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, te da se upute o načinima njihove primjene čime bi se unaprijedili postupci koje provode prilikom dokazivanja krivičnih djela kompjuterskog kriminala. Nove činjenice u kontekstu implementacije odredbi međunarodnog pravnog izvora, dobivene provedenim analizama u ovom radu predstavljaju naučni doprinos ovog rada.

Metodologija/Dizajn: Deskriptivnom metodom, uključujući komparativni i de lege lata pristup, obuhvaćene su odredbe Konvencije o kibernetičkom kriminalu koje se odnose na procesno pravo i njihova implementacija u odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.

Ograničenja istraživanja/rada: Nedostatak sadržaja i izvora o konkretnim slučajevima koji su procesuirani unutar sistema pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja ograničenje ovog istraživanja. Tako, istraživanje u radu je usmjereno isključivo na procesne odredbe Konvencije o kibernetičkom kriminalu i njihove implementacije u Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.

Rezultati/Nalazi: U radu je predloženo propisivanje mjera i ovlaštenja nadležnim tijelima u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se u potpunosti implemenirala Konvencija o kibernetičkom kriminalu, odnosno kako bi nadležna tijela raspolagala dodatnim alatima za uspješnu borbu protiv kompjuterskog kriminaliteta.

Generalni zaključak: Rezultati istraživanja trebaju dati značajan doprinos naučnoj teoriji u oblasti metodologije istraživanja kompjuterskih krivičnih djela, te pored toga i empirijskoj praksi u smislu prijedloga za nova istraživanja. Rad omogućava definisanje novih hipoteza neophodnih za unaprjeđenje narednih istraživanja.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost rada se ogleda u obavezi Bosne i Hercegovine da implementira odredbe Konvencije o kibernetičkom kriminalu u svom zakonodavstvu, kao i unaprijeđenju suprotstavljanja ovom obliku kriminalnog ponašanja koji je, ne samo kod nas, već i svijetu pozicioniran kao fenomen sa visokom tamnom brojkom kriminaliteta.

Implementing the Procedural Provisions of the Convention on Cybercrime in the Criminal Procedure Law of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Inspiration for the Paper and Issue(s) Addressed: The inspiration for this work are
concrete practical problems faced by the responsible authorities in proving criminal
acts of computer crime.

Aims of the Paper (scientific and/or social): The aim of the Paper is that wider professional public get familiar with the manner and degree of implementation of the procedural provisions and proposed by Convention on Cyber Crime in the Criminal Procedure Law of the Federation of Bosnia and Herzegovina. Also, aim of this Paper is wider professional public be instructed of the implementation of the mentioned procedural provisions in order to improve procedures carried out in proving criminal acts of computer crime. New facts in the context of the implementation of the provisions of international legal sources, obtained bz analyzes in this paper represent a scientific contribution of this work.

Methodology/Design: The provisions of the Convention on Cybercrime concerning the procedural law and its implementation in the provisions of the Criminal Procedure Law of the Federation of Bosnia and Herzegovina are covered by descriptive method, including comparative and “de lege lata”method.

Research Limitations/Paper: Main limitation of this research is lack of facilities and resources on specific cases which have been prosecuted in the justice system in the Federation of Bosnia and Herzegovina. Research work is explicated limited to the procedural provisions of the Convention on Cybercrime and its implementation in the Criminal Procedure Law of the Federation of Bosnia and Herzegovina.

Results/Findings: The paper proposed regulation measures and powers to the competent authorities in the Federation of Bosnia and Herzegovina in order to fully implement the Convention on Cybercrime, or to the authorities possessed the necessary additional tools for a successful fight against computer crime.

General Conclusion: The research results should provide a significant contribution to scientific theory in the field of research methodology of computer crimes, as well as, empirical practice in terms of proposals for new research. This Research/Paper is providing new hypotheses which are necessary to further future research.

Research/Paper Justification: Justification work has led to the obligation of Bosnia and Herzegovina to implement the provisions of the Convention on Cybercrime in its legislation, as well as improving the fight against this form of criminal behavior which is positioned in our country as well in the world, as phenomenon with high numbers of crime.

PDF (BHS)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.