Ontološka sigurnost u aktuelnim društvenim i političkim promjenama / procesima – uloga žena u savremenom društvu

Sažetak

Sa svim naznakama promjena sa kojima smo ušli u 21. st. ubrzano se mijenja naša percepcija svijeta. Ako se ovdje fokusiramo na aktuelna društvena i politička zbivanja i sa njima u vezu dovedemo pitanje uključenosti žene – pred nama se otvara niz bitnih polja koja tek treba elaborirati. Pored prava da budu birane u bitne institucije u socijalnom, ekonomskom i političkom životu, da učestvuju u kreiranju politike svoje zemlje, žene su još uvijek upadljiva manjina u ovim sferama života u Bosni i Hercegovini. Iz toga možemo pratiti paralelu: kako ovakva žena percipira svijet i kako ovakav svijet percipira ženu? Da li je iskustvo žene, kao nedovoljno uključene u bitne procese, samo iskustvo promatrača, da li ona doseže samo najčešće do stadija publike? Pored odgovora na prethodno otvorena pitanja ovaj rad predstavlja komparativnu analizu međunarodnih pravnih normi sa bosanskohercegovačkim pozitivnopravnim propisima koji tretiraju ženska prava i ženu u politici, jer samo pravna norma može jasno da utvrdi ili odredi obim ovih prava. Međutim, postizanje izjednačavanja u pravima među polovima nije moguće ukoliko ne postoje od države formirane insitucije ili državni mehanizmi njihove zaštite, te ukoliko ne postoji jasno izražena politička volja da se proklamovana i usvojena normativa implementira kako kroz podzakonsku regulativu tako i kroz djelovanje političkih partija i organa vlasti Bosne i Hercegovine. Radi toga smo proveli istraživanje o primjeni Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (u periodu od 1. juna do 1. septembra 2010. godine) u policijskim strukturama ili u Ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, a rezultate i saznanja do kojih smo došli prezentirati demo na kraju rada.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.