Baze podataka u otkrivanju krivotvorenih dokumenata kao sredstvo u suprotstavljanju terorizmu
PDF

Keywords

vještačenje
vještačenje dokumenata
baze podataka
zaštitna obilježja dokumenata
terorizam
Examination
Questioned Documents Examination
Databases
Documents Security features
Terrorism

How to Cite

Kavazović, M., Bojanić, N., & Rašidović, M. . (2017). Baze podataka u otkrivanju krivotvorenih dokumenata kao sredstvo u suprotstavljanju terorizmu. Kriminalističke Teme, (1-2), 53-71. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/138

Abstract

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Kako tematski tako i strukturalno, ovaj rad je inspirisan željom autora da osvijetle neke od savremenih trendova unutar oblasti istraživanja krivotvorenih dokumenata i ukažu na njihov značaj u pokušaju suprotstavljanja različitim oblicima kriminalnih aktivnosti pa tako i terorizmu.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Prikazati neke od postojećih baza podataka u vezi sa krivotvorenim dokumentima, ukazati na njihov značaj, istražiti stanje po ovim pitanjima u pojedinim institucijama za provedbu zakona i ukazati na mogućnosti implementacije nekih od prikazanih baza podataka u našoj zemlji u vezi suprotstavljanja terorizmu.

Metodologija/Dizajn: Elementarne metode koje su korištene prilikom ovog istraživanja su: analiza sadržaja, metoda deskripcije, klasifikacije i specijalizacije, i komparacije.

Ograničenja istraživanja/rada: Moguće ograničenje rada proističe iz činjenice da, najvjerovatnije, u svijetu postoje određene operativne baze ove vrste za čije postojanje se i ne zna, odnosno iste nisu dostupne za analizu.

Rezultati/Nalazi: U praksi razvijenih država svijeta svakodnevna aktivnost, kako naučne, tako i stručne javnosti, predstavlja  pokušaj unapređenja određenih forenzičkih disciplina. Jedna od takvih forenzičkih disciplina jeste forenzičko/kriminalističko vještačenje dokumenata. Unutar ove forenzičke discipline je kroz istoriju vidljiv napredak koji je kroz takvu vrstu aktivnosti ostvaren. Savremeni trenutak ove oblasti vještačenja je u značajnoj mjeri obilježen razvojem različitih vrsta baza podataka koje omogućavaju unapređenje kriminalističkog-spoznajnog procesa, naročito u oblasti protivterorističkih djelatnosti.

Generalni zaključak: Praksa u pogledu načina rada unutar oblasti vještačenja krivotvorenih dokumenata u našoj zemlji, generalno, ne odstupa od prakse razvijenih država svijeta. Međutim, institucije za provedbu zakona razvijenijih zemalja svijeta u svom radu koriste različite sofisticirane metodološke i tehničke alate koji se u našoj zemlji nedovoljno ili nikako ne koriste. Ovi alati dobijaju na vrijednosti u aktuelnom trenutku borbe protiv terorizma.

Opravdanost istraživanja/rada: U praksi u našoj zemlji vlada ozbiljno nepoznavanje materije iz naslova rada. Nepoznavanje ove oblasti ima svoju generalnu i specifičnu dimenziju (kada su u pitanju i neka jednostavnija pitanja unutar ove oblasti vještačenja). Neka od tih pitanja su i tema ovog rada. U tom smislu opravdanost ovog rada leži u želji autora da na ovaj način približe neka od tih pitanja našoj naučnoj i stručnoj javnosti, te ukažu na njihov značaj u vezi suprotstavljanja terorizmu.

Databases for the Detection of Forged Documents as a Tool for Combating Terrorism

The inspiration for the paper and the problem(s) that this paper addresses: This paper is inspired by the desire of the authors to show some of the current trends in the field of counterfeit documents examination and draw attention to their significance in an attempt to counter the various forms of criminal activities including terrorism.

The goals of the paper (scientific and/or social): To present some of the existing databases regading counterfeit documents; indicate their importance,  investigate the current state on these issues in particular law enforcement institutions and point out the possibilities of implementation of some of the presented databases in our country regarding countering terrorism.

Methodology/Design: Elementary methods used during this study are: content analysis, method of description, classification and specialization and comparison.

Research/the paper limitations: Possible limitation is derived from the fact that, most probably, there are certain operational databases in this field around the world, that are not available to the public, and at the same time are not available for analysis.

Results/findings: Within the practice of developed states in their daily activities, on the scientific and professional levels, there are attempts to improve certain forensic disciplines. One of afore mentioned forensic discipline is Forensic Questioned Documents Examination. Within the history of this forensic discipline, the quite visible progress has been achieved through these activities. Contemporary moment of this area of expertise is significantly marked by the development of different types of databases that enable the improvement of cognitive process, particularly in the area of counterterrorism.

General conclusion: In general, the practice in Bosnia and Herzegovina within the field of counterfeit documents expertise is not different from the practice of developed countries. However, law enforcement agencies of developed countries, in their work, are using different sophisticated methodological and technical tools that, in our country, are insufficiently used, or not used at all. These tools are becoming more valuable in the current situation of global fight against terrorism.

Research/the paper justification: In practice of Bosnia and Herzegovina, we have serious ignorance of the matter that is the key topic of this paper. Ignorance within this area has its own general and specific dimension (even with the simplest issues within this field of expertise). Some of these questions are the subject of this paper. From that point of view, the validity of this study is in the desire of the authors to familiarize our scientific and professional community with issues, and to emphasize their importance in combating terrorism.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.