Kriminalistički i krivično procesni aspekti tajnog nadzora i snimanja komunikacija u Bosni i Hercegovini

Sažetak

Inspiracija za rad: Usljed novih pojavnih, specifičnih oblika izvršenja krivičnih djela i sve većeg tehnološkog razvoja i specijalizacije izvršilaca krivičnih djela otežano je otkrivanje i rasvjetljavanje krivičnih djela i obezbjeđenje materijalnih dokaza. Obzirom na specijalizaciju izvršilaca i sve prisutniju upotrebu savremenih sredstava komunikacije u izvršenju krivičnih djela neophodan je i stalan razvoj kriminalističkih i istražnih tehnika, kao što je nadzor i snimanje komunikacija. Primjena ovih radnji podrazumijeva i specifične kriminalističke tehnike i posebnu kriminalističku taktiku u rasvjetljavanju krivičnih djela.

Ciljevi rada: Cilj rada je da se ukaže na potrebu unapređenja zakonskih okvira za primjenu ove istražne radnje u krivično procesnim sistemima u Bosni i Hercegovini, kroz uporedno pravnu analizu stanja u drugim krivično procesnim sistemima i preuzimanjem najboljih rješenja u pogledu osnova za preduzimanje mjere, trajanja mjere, postupanja sa dokaznim materijalima i drugo.

Metodologija / dizajn: Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje, obradom statističkih podataka, koje pokazuje da je ova posebna istražna radnja najčešće korišćena posebna istražna radnja u Bosni i Hercegovini. U radu će biti prikazana uporedno pravna analiza zakonskih odredbi kojima je propisan način primjene ove radnji u Bosni i Hercegovini i pojedinim državama iz okruženja, te u nekim državama Evropske unije.

Ograničenja rada / istraživanja: Istraživanje je provedeno na teritoriji BiH i istraživanjem je obuhvaćen period od 01.01.2012. godine do 31.12.2016. godine. U radu su prikazana i uporedno pravna rešenja.

Rezultati/ generalni zaključak: Tajni nadzor i snimanje komunikacija je specifična posebna istražna radnja, kojom se duboko zadire u privatnost građana, a koja danas ima sve veću i širu upotrebu, te je neophodna stalna analiza postojećih pravnih odredbi, sudkse prakse, unapređenje istih  i razvoj i usavršavanje kriminalističkih tehnika i taktike postupanja.

Opravdanost istraživanja / rada: U posljednjih petnaestak godina u krivično procesno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja, kao jedna od posebnih istražnih radnji uvršteno je, u različitim modalitetima, i tajno nadziranje i snimanje komunikacija. Rezultati istraživanja i uporedno pravna analiza zakonskih rešenja mogu poslužiti unapređenju trenutnog zakonskog okivra u BiH.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.