Kriminalistički aspekti angažovanja prikrivenog islednika

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Jedan od osnovnih zahteva uspešnog i relativno harmoničnog funkcionisanja svakog društva je suzbijanje kriminaliteta. Kao neophodnost u tome se pojavljuje i potreba za angažovanjem prikrivenog islednika. Angažovanje prikrivenog islednika obuhvata širok spektar vremenski usklađenih aktivnosti. Iz tog razloga u radu se analiziraju aktivnosti koje polaze od samog odabira lica koje će se angažovati u svojstvu prikrivenog islednika, preko njegovog delovanja u organizovanoj kriminalnoj grupi, pa do prekidanja zadatka i njegovog “izvlačenja” iz miljea u kome se nalazio.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Najvažniji cilj rada koji se nastoji postići je ukazivanje i pravilno i svestrano sagledavanje suštine kriminalističkih aspekata angažovanja prikrivenog islednika, a sve to imajući u vidu neminovni značaj i složenost predmetne problematike. Na taj način rad treba da pruži neke praktične i sasvim korisne preporuke za postupanje lica koja su angažovana u svojstvu prikrivenog islednika. Takođe, analiza i kritika  pojedinih teorijskih aspekata predmeta ovog rada, treba da dovedu do rešavanja pojedinih teorijskih problema i nelogičnosti.

Metodologija/Dizajn: Metodološki posmatrano, autor se služio analizom, sintezom, apstrakcijom, opštim teorijskim pristupom, a u određenoj meri i generalizacijom, naravno u meri u kojoj je generalizacija prihvatljiva kada je u pitanju predmetna tematika. Veliki deo izlaganja u radu je opisnog karaktera. Preciznije govoreći, opisivanje mogućih praktičnih situacija je u funkciji lakšeg sagledavanja suštine tematike. Teorijske analize su date samo kog pojedinih klasifikacija i analize shvatanja pojedinih autora o određenim pitanjima.

Ograničenja istraživanja/rada: Osnovno ograničenje rada ogleda se u tome što je rad rezultat isključivo teorijskih promišljanja i analiza autora zasnovanih na teorijskim shvatanjima i stanovištima, s jedne strane, i praktičnim iskustvima pojedinih lica koja su bila angažovana u svojstvu prikrivenog islednika, s druge strane. Dakle, ograničenje se ogleda u činjenici da sam autor ovog rada nema nikakvih praktičnih iskustava u ovom smislu koja bi mogla, kvalitativno posmatrano, znatno doprineti radu. Jedno od ograničenja rada ogleda se i u nemogućnosti postizanja većeg stepena generalizacije datih preporuka, a što je posledica izrazite diferenciranosti prakse.

Rezultati/Nalazi: Na osnovu učinjene analize, ponuđen je jedan dosta širok pregled kriminalističkih aspekata angažovanja prikrivenog islednika u svim njegovim fazama. Takođe, utvrđeno je prisustvo pojedini klasifikacionih i terminoloških problema i nedoslednosti. U tom smislu, ukazano je na moguće rešenje problema. Delovanje prikrivenog islednika je veoma raznovrsno. To je posledica izrazite heterogenosti pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti. Ta heterogenost čini angažovanje prikrivenog islednika u velikoj meri nepredvidivim.

Generalni zaključak: Angažovanje prikrivenog islednika je veoma složena aktivnost čija uspešnost direktno zavisi od mnogo faktora različite prirode. Pojedine klasifikacije zastupljene i uobičajene u teoriji i korišćena terminologija nisu sasvim odgovarajuće, odnosno ne odgovaraju uvek suštini stvari. Poterba za angažovanjem prikrivenog islednika je nesporna, a takva je i potreba za naučnim analiziranjem, koje se ogleda u davanju preporuka i smernica za praktično postupanje.

Opravdanost istraživanja/rada: Neminovna potreba suzbijanja organizovanog kriminaliteta i specifičnosti njegovog suzbijanja, a pre svega tu podrazumevamo teškoće suzbijanja, nesporno opravdavaju i čine suštinu analize predmeta ovog rada. Nadalje, rad bi trebao da ukaže i na kompleksnost i teškoće koje se neminovno javljaju u čitavom procesu angažovanja prikrivenog islednika. Navedeno važi kako za lica koja u tom svojstvu mogu biti angažovana i timu koji im pruža podršku, ali isto tako i za javnost koja bi trebalo da pravilno shvati u čemu se ogleda suština angažovanja prikrivenog islednika.

PDF (Srpski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.