Cyber kriminal kao moderna sigurnosna prijetnja u Bosni i Hercegovini
PDF

Keywords

cyber kriminal
sigurnost
društvene mreže
elektronska trgovina
cyber crime
security
social networks
electronic commerce

How to Cite

Smailhodžić, A. . (2019). Cyber kriminal kao moderna sigurnosna prijetnja u Bosni i Hercegovini. Kriminalističke Teme, (5), 129-157. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/220

Abstract

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): Razvojem informacijske tehnologije cyber kriminal egzistira kao netrpeljiv vid kršenja zakona i zloupotreba. Posjeduje specifične karakteristike koje ga izdvajaju od drugih kriminalnih delikata i pri tome predstavlja oblik kriminala koji nema granice i kao takvog ga je teško otkriti. Posljedice nastale cyber kriminalom su velike kako za pojedince, tako i za državu. Cyber kriminal je poprimio globalno obilježje i širokim razmjerama uništava poslovne sisteme stvarajući enormne finansijske troškove. Cyber kriminal ocrtava kriminalnu djelatnost počinjenu upotrebom računara, mreža i računarskih sistema. Veliki broj incidenata uzrokovanih cyber kriminalom odnosi se na bankarske prevare i na zloupotrebu identiteta na društvenim mrežama.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Tema ovog rada se obrađuje sa naučnog i društvenog aspekta. Trebaju se objasniti činjenice koje se odnose na problem cyber kriminala u Bosni i Hercegovini. Naučni cilj istraživanja treba da iskaže odgovarajući nivo naučnog saznanja o cyber kriminalu u Bosni i Hercegovini. Društveni cilj istraživanja odnosi se na informisanje o cyber kriminalu kao modernoj sigurnosnoj prijetnji u Bosni i Hercegovini, odnosno da se građani Bosne i Hercegovine, a i šire upoznaju sa karakteristikama i prisutnostima cyber kriminala u Bosni i Hercegovini.

Metodologija/Dizajn: U ovom istraživanju se analizira cyber kriminal kao moderna sigurnosna prijetnja u Bosni i Hercegovini. Paradigma kojoj istraživanje pripada jeste pozitivizam. Primjenom analize sadržaja dokumenata izvršen je pregled dostupne literature o cyber kriminalu. U istraživanju je zastupljena i hipotetičko-deduktivna metoda, induktivna, metoda analize, sinteze, metoda apstrakcije, metoda deskripcije i statistička metoda.

Ograničenja istraživanja/rada: Cyber kriminal je kompleksan i prekriva različite kriminalne djelatnosti u koje su uključeni napadi na računare, kompjuterske sisteme i podatke. Istraživanje će se usredočiti na prostor Bosne i Hercegovine.

Rezultati/Nalazi: Rezultati istraživanja trebaju opravdati naučni i društveni značaj istraživanja. Rezultatima naučnog istraživanja iskazana je ozbiljnost posljedica koje cyber kriminal proizvodi. Na internetu se svakodnevno ugrožava sigurnost putem društvenih mreža, web sajtova, kao i elektronske trgovine.

Generalni zaključak: Cyber kriminal označava negativnu društvenu pojavu savremenog doba. Istraživanje cyber kriminala u Bosni i Hercegovini treba se analizirati u kontinuitetu. Cyber kriminal nije nacionalno, geografsko i vremensko ograničen. Zbog dinamičnog razvoja informacijskih tehnologija neophodno je stalno posmatranje promjena koje se odigravaju da bi se uspješno suprotstavilo izazovima cyber kriminala. Prevencija se treba ogledati na preduzimanju djelatnosti da bi se otklonili propusti koji su naklonjeni zloupotrebi računarskih podataka i sistema. Prevencija podrazumijeva i preduzimanje aktivnosti i pripremanje plana osoblja koje radi na sistemu tehnologije kako bi se spriječio neovlašten pristup sistemu. Uspješno suprotstavljanje cyber kriminalu je moguće ukoliko se uključi cijela međunarodna zajednica.

Opravdanost istraživanja/rada: Rezultati istraživanja cyber kriminala kao moderne sigurnosne prijetnje u Bosni i Hercegovini trebaju opravdati naučni i društveni značaj. Naučna i društvena opravdanost ogleda se u povećanju naučnih saznanja iz oblasti cyber kriminala. Istraživanje je naučno opravdano, jer nas upućuje u problem, a ukoliko dobro poznajemo problem na putu smo da ga riješimo ili bar smanjimo posljedice uzrokovane cyber kriminalom. Naučna opravdanost ide u pravcu i heurističkog i verifikatornog rezultata. Pružanje doprinosa koji je heuristički kroz proučavanje cyber kriminala u Bosni i Hercegovini od velike je važnosti za cjelokupnu državu. Kada je u pitanju verifikacijski rezultat, u pravcu verifikacije se ide jer se istraživanje svodi na potvrdu teze da u Bosni i Hercegovini postoji cyber kriminal. Tendencija razvoja cyber kriminala pred-stavlja veliki problem koji kod većine građana stvara osjećaj nesigurnosti i zabrinutosti.

Cybercrime as a Modern Security Threat in Bosnia and Herzegovina

Reason for writing and research problem (s): By developing information technology, cybercrime exists as an intolerable aspect of violation of law and abuse. It has specific characteristics that distinguish it from other criminal delinquencies and is a form of crime that has no boundaries and as such is difficult to detect. The consequences of cybercrime are great for individuals as well as for the state. Cybercrime has taken a global dimension and broadly destroys business systems by creating enormous financial costs. Cybercrime illustrates the criminal activity committed by using computers, networks and computer systems. A large number of cybercrime incidents are related to bank fraud and the abuse of identity on social networks.

Aims of the paper (scientific and/or social): The theme of this paper is being studied from a scientific and social point of view. The facts related to the cybercrime problem in Bosnia and Herzegovina need to be explained. The scientific aim of the research should show the appropriate level of scientific knowledge about cybercrime in Bosnia and Herzegovina. The Social Objective of Research relates to information on cybercrime as a modern security threat in Bosnia and Herzegovina, respectively that citizens of Bosnia and Herzegovina, and beyond, are introduced to the characteristics and the presence of cybercrime in Bosnia and Herzegovina.

Methodology/Design: This research analyzes cybercrime as a modern security threat in Bosnia and Herzegovina. The paradigm to which research belongs is positivism. By using the method of analyzing the content of documents, a review of accessible cybercrime literature was performed. The hypothetical-deductive method, the inductive, the analysis method, the synthesis, the abstraction method, the descriptive method and the statistical method are represented in the research.

Research/Paper limitation: Cybercrime is complex and covers various criminal activities that involve attacks on computers, computer systems, and data. The research will be centered on the territory of Bosnia and Herzegovina.

Results/Findings: Research results should justify the scientific and social significance of research. The results of scientific research have shown the seriousness of the cybercrime consequences. The Internet is endangered on a daily basis through social networks, web sites, and e-commerce.

General Conclusion: Cybercrime means a negative social phenomenon of the contemporary age. Cybercrime research in Bosnia and Herzegovina needs to be analyzed in continuity. Cybercrime is not national, geographic, and time constrained. Due to the dynamic development of information technology, it is imperative to constantly observe the changes that are taking place in order to successfully counter the challenges of cybercrime. Prevention should be reflected in the take-up of activities in order to overcome the failures of abusing computer data and systems. Prevention also implies undertaking activities and preparing staff plans for the technology system to prevent unauthorized access to the system. Successful cybercrime is possible if the entire inter-national community is involved.

Research/Paper Validity: Cybercrime findings as modern security threats in Bosnia and Herzegovina should justify scientific and social significance. Scientific and social justification is reflected in the increase of scientific knowledge in the field of cybercrime. The research is scientifically justified because it points to the problem, and if we know the problem in the way we are to solve it or at least reduce the consequences of cybercrime. Scientific justification goes in the direction of heuristic and verifiable results. Providing a heuristic contribution through cybercrime research in Bosnia and Herzegovina is of great importance to the entire country. When it comes to the verification result, the verification is going because the research is lowered to confirm the thesis that cybercrime exists in Bosnia and Herzegovina. The tendency to develop cybercrime is a major problem that creates a sense of insecurity and concern for most citizens.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.