Međunarodno pravo i cyber sigurnost

Sažetak

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): Cyber napadi predstavljaju novu sigurnosnu prijetnju koja se pojavila u dvadeset prvom vijeku. Ova sigurnosna prijetnja stavlja nove izazove pred pojedine države i međunarodnu zajednicu u cjelini. Sigurnosna prijetnja može dolaziti od drugih država ili od nedržavnih aktera.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Autor se u ovom tekstu bavi pitanjima koja se tiču primjene pravila međunarodnog prava odnosno prava oružanih sukoba na suzbijanje ove prijetnje.

Metodologija/Dizajn: Prvo se nastoji objasniti i definisati pojam međunarodnog prava cyber sigurnosti, zatim se analizira pitanje odnosa države prema cyber napadima i pravo države da upotrijebi silu radi suzbijanja cyber napada i na kraju se analizira pitanje da li se cyber napad može smatrati kao napad koji povlači pravo na individualnu i kolektivnu samoodbranu u smislu Povelje UN. I pod kojim uslovima.

Ograničenja istraživanja/rada: Rad je pregledni i pravno-teorijske prirode.

Rezultati/Nalazi: Pravo država na samoodbranu nije samo pasivno pravo države da čeka da se napad zaista i desi i da šteta bude pričinjena. Država ima pravo na aktivnu samoodbranu koja se između ostalog manifestuje i kao pravo na anticipativnu samoodbranu. Država, također, ima pravo na proporcionalne kontramjere.

Generalni zaključak: Pravo država na samoodbranu postoji i u slučaju napada počinjenog od nedržavnih aktera.

Opravdanost istraživanja/rada: Ovaj članak daje odgovor na složena međunarodno-pravna pitanja vezana za ovu sigurnosnu prijetnju što svakako doprinosi boljem razumijevanju ovog pitanja i predstavlja doprinos razvoju nauke međunarodnog prava u ovoj materiji.

International Law and Cyber Security

Reason for writing and research problem (s): Cyber-attacks constitute a new security threat in the twenty-first century. This security threat put new known and unknown challenges to the international community in the whole. The security threat may come from other states or from non-state actors.

Aims of the paper (scientific and/or social): In this article the author deals with issues related to the application of the rules of international law and the right of armed conflict to counteract this kind of threats.

Methodology/Design: At first the author endeavor to explain and define the concept of international cyber security law, then analyzes the question of the state's relation-ship to cyber-attacks and the right of the state to use force to counter cyber-attacks, and finally analyzes whether cyber-attack can be considered as an act that entitles rights to individual and collective self-defense within the meaning of the UN Charter. And under what conditions.

Research/Paper limitation: This is a review paper and legal theory.

Results/Findings: The right to self-defense is not just a passive right of the state to wait for to be attracted. And that the damage be done. The state has the right to active self-defense, which also manifests itself as the right to anticipatory self-defense. The state is also entitled to proportional countermeasures.

General Conclusion: The right to self-defense also exists in the case of attacks committed by non-state actors.

Research/Paper Validity: This article gives answers to complex international legal issues related to this security threat, which certainly contributes to a better understanding of this issue and represents a contribution to the development of international law science in this matter.

PDF (English)

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.