Uloga psihologije u unapređenju cyber sigurnosti
PDF (BHS)

Keywords

cyber psihologija
cyber sigurnost
online ponašanje
cyber kriminal
viktimizacija
ljudski faktor
cyberpsychology
cybersecurity
online behavior
cyber crime
victimization
human factor

How to Cite

Čekić, E. . (2019). Uloga psihologije u unapređenju cyber sigurnosti. Kriminalističke Teme, (5), 271-283. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/227

Abstract

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): Online okruženje je značajan činilac svakodnevnog ponašanja i aktivnosti pojedinaca i organizacija u savremenom ljudskom društvu. Pojava naglašenog posredovanja u komunikaciji povećava rizike i razvija negativna iskustva sa kojima se susreću korisnici, posebno mladi. U tom smislu online okruženje značajno doprinosi pojavi kriminalnog i nasilnog ponašanja (npr. uznemiravanje, seksualno iskorištavanje, prevare, hakovanje). Stoga je veoma bitna uloga psihologije u unapređenju cyber sigurnosti.

Ciljevi rada (naučni i /ili društveni): Naučni cilj ovog istraživanja je da ostvari saznanje o uzročno-posljedičnom odnosu pojava online komunikacije i devijantnih, uključujući i kriminalne oblike ponašanja.

Društveni cilj je da istraživanja svojim rezultatima doprinesu razumijevanju ljudskog ponašanja u virtualnom prostoru, pri čemu psihologija istražuje i proučava promjene u ponašanju na individualnom i kolektivnom nivou.

Metodologija/Dizajn: U istraživanju metodološki pristup je zasnovan na shvatanjima savremene socijalne psihologije.

Ograničenja istraživanja/rada: Imajući u vidu da informatički stručnjaci i psiholozi sve više zajedno djeluju u oblasti interakcije pojedinca sa računarom, cyber psihologija značajnije je polje istraživanja. Ipak, zagovornici i stručnjaci u oblasti cyber psihologije i dalje se suočavaju sa problemima multidisciplinarnosti i transdisciplinarnosti (npr. Kibernetika-računari). Naučnici iz različitih disciplina gledaju na iste pojave sa različitih perspektiva, te se ponekad njihovo shvatanje i jezik razlikuje toliko da je teško postići optimalnu i prihvatljivu saglasnost.

Rezultati/Nalazi: Na osnovu dosadašnjih rezultata istraživanja i proučavanja naučno-saznajnog fonda, evidentan je zabrinjavajući porast cyber kriminala u svijetu, što potvrđuje i činjenica da je nešto manje od oko 2/3 populacije postalo žrtva nekog od oblika cyber kriminala.

Generalni zaključak: Razumijevanjem uticaja savremenih tehnologija na ljudsko ponašanje u virtualnom prostoru psihologija je utvrdila značajne promjene u ponašanju na individualnom i kolektivnom nivou.

Opravdanost istraživanja/rada: Uloga Cyber psihologije je značajno polje istraživanja, koje se bavi psihološkim uticajima i implikacijama kompjuterskih i online tehnologija na pojavu raznih i raznovrsnih oblika devijantnog ponašanja.

The Role of Psychology in Enhancing Cybersecurity

Inspiration behind the paper and the issue (s) it addresses: The online environment is a significant factor which takes part in the daily behavior and activities of individuals and organizations in the modern human society. The emergence of online communication increases risks and develops experiences of negative encounters among users, especially young people. In this regard, the online environment significantly contributes to a serious emergence of criminal and violent behavior (eg harassment, sexual exploitation, fraud, hacking). Therefore, the role of psycho-logy in enhancing cybersecurity is very important.

Research objectives (scientific and/or social): The scientific aim of this research is to examine the causal link between online communication and deviant, including criminal forms of behavior. The social aim of the results of this research is to contribute to the understanding of human behavior in a virtual space, whereby psychology explores and studies the changes in behavior at the individual and collective levels.

Methodology/Design: The methodological approach in this research is based on perceptions of contemporary social psychology.

Limitations of the research/paper: Given the fact that information technology experts and psychologists increased their mutual cooperation in the field of interaction of individuals with computers, however, cyberpsychology is a more significant field of research. Nevertheless, advocates and experts in cyberpsychology continue to face issues regarding multidisciplinarity and transdisciplinarity (eg. cybernetics-computers). Scientists from different disciplines look at the same phenomena from different perspectives, and sometimes their under-standing and language differs in a way that it is difficult to achieve an optimal and acceptable consent.

Results/Findings: On the basis of results from previous research and of studying scientific and cognitive information, there is an alarming rise in cybercrime in the world, as confirmed by the fact that something under 2/3 of the population has become the victim of some type of cybercrime.

General conclusion: Through understanding the influence of modern technologies on human behavior in the virtual space, psychology identified significant changes in behavior at individual and collective levels.

Justification of the research/paper: The role of cyberpsychology is a significant field of research addressing the psychological impacts and implications of computer and online technologies on the emergence of various and diverse forms of deviant behavior.

PDF (BHS)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.