Postupci kriptografije i njihova uloga
PDF (BHS)

Keywords

historija kriptografije
kriptografija
područja primjene
kriptografske metode
history of cryptography
cryptography
application areas
cryptographic methods

How to Cite

Ahić, J., & Hodžić, K. (2019). Postupci kriptografije i njihova uloga. Kriminalističke Teme, (5), 287-311. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/228

Abstract

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): Tehničko-tehnološki razvoj omogućava i pogoduje unapređivanju i inoviranju novih komunikacijskih kanala. U domenu kritičnih ljudskih djelatnosti osnovno je pitanje na koji način zaštititi čovjeka od savremenih prijetnji kojima je izložen. U raspoloživoj akademskoj literaturi ne postoji dovoljno informacija o metodama koje proučavaju skrivanje informacija što spada u skupinu postupaka kriptografije.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj rada je analizirati historijsku ulogu kriptografije, ukazati na razloge njene pojave, primjenu i važnost u cilju unapređenja sigurnosti i zaštite ljudi u cjelini. Svakako da je popunjavanje praznina u dostupnoj građi iz ove oblasti dopunski cilj rada, uzimajući u obzir da će se u radu na sistematičan i jedinstven način zaokružiti zapaženo stanje.

Metodologija/Dizajn: U radu je primarno korištena tehnika iz kvalitativne istraživačke paradigme. Metodom analize sadržaja istraživat će se kriptografski sistemi i metode koje se koriste. Selekcija akademskih radova iz oblasti kriptografije je urađena na način da su odabrani samo oni radovi koji u svojoj sadržini imaju historijsku i razvojnu komponentu sigurnosti i kriptografije.

Ograničenja istraživanja/rada: Nedostatak naučnog diskursa i postojanje izraženog nesklada u teorijskim razmatranjima a u vezi sa interpretiranjem kripto postupaka.

Rezultati/Generalni zaključak: Rezultati se odnose na prikaz i klasifikaciju sistema i metoda kriptografije.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost istraživanja se ogleda u potrebi da se prizna važnost pogodnostima primjene kriptografije u današnje vrijeme.

Cryptography Procedures and Their Role

Reason for writing and research problem (s): Technical-technological development enables the improvement and innovation of new communication channels. In the field of critical human activities, the basic question is how to protect a man from the modern threats he is exposed to. In the available academic literature, there is incomplete information about methods for analyzing hidden information and which belong under the category of cryptography.

Aims of the paper (scientific or social): The aim of the paper is to analyze the historical role of cryptography, to indicate the reasons for its appearance, application, and importance in order to improve the safety and protection of people and society as a whole. Filling the gaps in the available mate-rial from this field is a supplementary goal of work, as it will work in a systematic and unique way to encircle the observed situation.

Methodology/ Design: The paper uses primarily the technique from a qualitative research paradigm. The method of content analysis will explore the cryptographic systems and methods. The selection of academic papers in the field of cryptography was done in a way that only works that have a history and development component of security and cryptography are selected.

Research/ Paper limitation: Lack of scientific discourse and the existence of a pronounced disparity in theoretical considerations, regarding the interpretation of crypto operations.

General Conclusion: The results refer to the display and classification of systems and methods of cryptography.

Research/ Paper Validity: The justification of the research is reflected in the need to recognize the importance of the benefits of applying cryptography today.

PDF (BHS)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.