Korištenje komercijalne tehnologije u suzbijanju i praćenju nezakonite trgovine životinjskim trofejima u cyber-kriminalnim trgovinskim mrežama
PDF (BHS)

Keywords

krivolov
krijumčarenje
trans-nacionalni kriminal
osmatranje
Poaching
Smuggling
Trans-national crime
Reconnaissance

How to Cite

Smailbegović, A. ., & Korajlić, N. (2019). Korištenje komercijalne tehnologije u suzbijanju i praćenju nezakonite trgovine životinjskim trofejima u cyber-kriminalnim trgovinskim mrežama. Kriminalističke Teme, (5), 313-329. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/229

Abstract

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): Kao i drugi oblici ilegalne trgovine, krivolov i promet nezakonitih životinjskih trofeja je ozbiljan transnacionalni organizirani kriminal koji stvara milijarde dolara godišnje sa brzim i neometanim prihodom direktno u ruke kriminalaca.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): S niskim rizikom otkrivanja i visokim potencijalom zarade, zajedno s širenjem pristupa internetu, povezujući svijet na svim razinama i svim mjestima, transnacionalni kriminalci i dalje napreduju u ovim nezakonitim radnjama.

Metodologija/Dizajn: Iako nezakonita internetska trgovina spada u širi spektar cyber-kriminala, bolji opis bi bio kao klasični kriminal s elementima cyber-a: drugim riječima, tradicionalni oblik kriminalne aktivnosti koji koristi nove tehnologije i sredstva pristupa s tradicionalnim dijelom nezakonite koristi od prometa životinjskih trofeja / životinja i povezanih fizičkih vrsti ilegalne trgovine.

Ograničenja istraživanja/rada: Uz mnoge pravne i provedbene izazove povezane s konvencionalnim kaznenim djelima za promet ili promidžbu životinjskih trofeja, internetska trgovina ilegalnim trofejima predstavlja još jedan niz problema za dužnosnike, prisiljavajući ih da djeluju u trans-pravosudnom, virtualnom prostoru u kom su i oni, i zakon, uglavnom nespremni za provedbu.

Rezultati/Nalazi: U fazi prevencije, snagama za provedbu zakona i sigurnosti nedostaje brza reakcija i korištenje obavještajnih podataka dobivenih iz otvorenih ili obavještajnih izvora. Većina pojava krivolova i naknadnog prometa / trgovine događaju se pod okriljem tame, ali u diskretnim geografskim regijama s relativno predvidljivim obrascima.

Generalni zaključak: U fazi izravnog odgovora, metode i materijalno-tehnička sredstva na raspolaganju mogu se upotrijebiti za praćenje sredstava za prijenos krijumčarene robe i usmjeravanje timova za reakciju, bilo da reagiraju na presretanje počinitelja krivičnog djela ili uvrštavanje informacija u širi pojam razotkrivanja i suzbijanja transnacionalnih kriminalnih sindikata.

Opravdanost istraživanja/rada: Pomoću relativno jednostavnog praćenja internetskih domena, prometa podataka i pasivnog praćenja komunikacije u kombinaciji s civilno-komercijalnim uređajima za snimanje i otkrivanje, brzom reakcijom letjelica i komunikacijskim mogućnostima, uspjeli smo razviti dugotrajno, trajno promatranje kritičnih područja, ispitivanja područja od važnosti te usmjeravanja operativnih skupina na tlu u cilju presretanja lovokradica prije izvršenja njihovih namjera.

Use of Commercial Technology in Countering Illegal Wildlife Trafficking Within Cyber-Criminal Trade Networks

Reason for writing and research problem (s): Similar to the other forms of illegal trade, poaching and trafficking of endangered wildlife is a serious transnational organized crime that generates billions of dollars per year, with fast and unimpeded income, directly into the hands of criminals.

Aims of the paper (scientific and/or social): With low detection-risk and high-earning potential, along with expanding worldwide Internet access, transnational criminals continue to thrive in these particular illegal activities.

Methodology/Design: Although wildlife-traffic falls within a broader range of cybercrime, a more appropriate description would describe it as a traditional form of criminal activity that uses new cyber-technologies and means of access to further the illegal trade.

Research/Paper limitation: In addition to the many legal and law-enforcement challenges associated with the conventional offenses for the marketing or promotion of illicit wildlife trophies, the online trade poses another set of problems for officials, forcing them to operate in a trans-judicial, virtual space in which they, and the law, are mostly unprepared for.

Results/Findings: In the prevention phase, law enforcement and security forces lack the rapid response and effective use of intelligence obtained from the open-source or intelligence assets. Most poaching and subsequent traffic and smuggling activities, occur under the cover of darkness, but within discrete geographical regions with relatively predictable patterns.

General Conclusion: In the direct-response phase, the methods and material resources available can be used to monitor the means of transporting smuggled goods and directing response teams, either by responding to the interception of the offender or incorporating the obtained information into the wider picture of unmasking and combating the transnational crime syndicates.

Research/Paper Validity: Using relatively simple domain tracking, data traffic and passive communication monitoring, combined with the civil-commercial technology for the tracking and detection of communication devices, rapid aircraft response and communication capabilities, we have been able to develop a long-term, ongoing critical area monitoring. This capability uses the area-of-interest determination and ground task-force targeting for the purpose of intercepting the poachers before they carry-out their intentions.

PDF (BHS)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.