Medijska i informacijska pismenost u sistemu cyber sigurnosti
PDF (BHS)

Keywords

medijska i informacijska pismenost
informacijska i cyber sigurnost
digitalna transformacija društva
nacionalna sigurnost
Media and Information Literacy
Information and Cyber Security
Digital Transformation of Society
National Security

How to Cite

Vajzović, E. . (2019). Medijska i informacijska pismenost u sistemu cyber sigurnosti. Kriminalističke Teme, (5), 529-543. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/240

Abstract

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): Činjenica da se informacijska, komunikacijska, medijska, obrazovna i sigurnosna okruženja mijenjaju, stvara nove mogućnosti i izazove modernim društvima.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Kvaliteta primljenih informacija uveliko utječe na naše odluke i postupke koji iz njih slijede, ali jednako predstavlja sigurnosni izazov u kontekstu dezinformacija, utjecaja raznih aktera na demokratske i sigurnosne procese.

Metodologija/Dizajn: Tehnološki napredak podstaknuo je, kvalitativno i kvantitativno, razvoj medija i drugih dobavljača informacija od kojih građani stiču različita znanja i primaju brojne i značajne informacije, uz mogućnost da ih dalje obrađuju i distribuiraju, ali i da donose odluke od sigurnosnog i nacionalnog značaja.

Ograničenja istraživanja/rada: Rad je analizirao relevantnu akademsku literaturu.

Rezultati/Nalazi: Od tri komponente za razmatranje nivoa cyber sigurnosti jedne države: tehnologija, procedura i ljudskih resursa - ovi posljednji (ljudski resursi) predstavljaju možda i najizazovniju komponentu za unapređenje nacionalne sigurnosne politike i doktrine.

Generalni zaključak: Razvoj i podizanje nivoa medijske i informacijske pismenosti postaje nezaobilazno u podizanju nivoa nacionalne sigurnosti, kao i ostvarivanju pravaca i ciljeva postavljenih u strategijama cyber sigurnosti.

Opravdanost istraživanja/rada: Uz digitalnu transformaciju društva, te razvoj novih generacija u digitalnom okruženju - medijska i informacijska pismenost postaje sve važniji element za preispitivanje obrazovnog sistema, cjeloživotnog učenja, demokratskih društava i aktivnog građanstva, ali i cyber sigurnosti svih država.

Media and Information Literacy in Cyber Security System

Reason for writing and research problem (s): The information, communication, media, educational and security environments are changing which is also creating new opportunities and challenges for modern societies.

Aims of the paper (scientific and/or social): The quality of the information received greatly influences our decisions and the procedures that follows, but equally presents a security challenge in the context of disinformation and the influence of various actors in democratic and security processes.

Methodology/Design: Technological advances have encouraged, both qualitatively and quantitatively, the development of media and other information providers from which citizens acquire diverse knowledge and receive numerous and meaningful information with the opportunity to further process and distribute it, but also to make decisions of security and national importance.

Research/Paper limitation: The paper analyzed the relevant academic literature.

Results/Findings: Of the three components for considering a country's cyber security level: technology, procedures and human resources - the latter are perhaps the most challenging component for development within national security policy and doctrine.

General Conclusion: The development of media and information literacy is becoming increasingly important for national security and cyber security strategies, but also a feasible opportunity for all countries to actively and effectively work on a viable and sustainable model for raising cyber security levels and awareness.

Research/Paper Validity: With digital transformation of society and the development of new generations in the digital environment, media and information literacy are becoming increasingly important elements for considering the education system, lifelong learning, democratic societies and active citizenship, and cyber security in all countries.

PDF (BHS)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.