Međunarodni pravni akti kao osnova zajedničkog reagovanja država u borbi protiv organizovanog kriminala

Sažetak

Organizovani kriminalitet predstavlja jedan od ozbiljnih izazova sigurnosti u regionu Zapadnog Balkana. Riječ je o transnacionalnoj pojavi koja prijeti da obezvrijedi sve civilizacijske tekovine i temelje modernog demokratskog društva. Zbog toga države, prilikom suprostavljanja organizovanom kriminalitetu kao faktoru nesigurnosti građana, iznalaze adekvatne oblike međunarodne saradnje. Jedan od oblika takve saradnje je i donošenje i implementacija međunarodnih pravnih akata, koje autori sistematizuju u ovom radu. Pored navedenog, autori naglašavaju da je za implementaciju međunarodnih pravnih akata potrebno da se nacionalna zakonodavstva prilagode novim oblicima suzbijanja organizovanog kriminaliteta, te da snage za spro- vedbu zakona jasno implementiraju u praksi sve oblike međudržavne saradnje, naročito na nivou policijskih i drugih agencija za sprovođenje zakona. Stoga je i glavni zadatak autora da u ovom radu sistemski prikažu koji su to međunarodni pravni akti ključni za efiksanu borbu protiv organizovanog kriminaliteta.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2007 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.