Neki aspekti suicida na području Federacije BiH u periodu 2007. - 2011. godina

Sažetak

Rad pripada području kulture i sociologije smrti, a suicid je samo jedna varijanta ovog fenomena.

U radu se problematizira suicid kroz trendovsku analizu koja sugeriše da su još uvijek aktualne Durkheimove klasifikacije. Nameće se potreba da se aktualizira problem suicida u društvu u kojem je očigledno osjećanja potpune “nepotrebnosti i bezizlaznosti” za aktere koji su se odlučili za ovaj čin. U radu se prezentira, između ostalog, interpretativna teorija J.D. Douglasa, zatim Jean Baechlerova pristup koji je suicid shvaćao kao rješenje problema i J. Maxwell Atkisnova optika koja insistira na razumijevanju suicida kao društvenog konstrukta i zapravo oblika simboličkog teksta kao poruke zajednici u kojoj se čin desio. Empirijski podaci neće moći u potpunosti argumentirati različite pristupe, ali, s obzirom na nove društvene kompleksnosti, moguće je ovaj fenomen posmatrati iz više teorijskih optika.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.