Riječ urednika

Sažetak

Poštovani čitaoci,

Pred nama je prvi dvobroj časopisa Kriminalističke teme za 2012. godinu. Kao i u prethodnim brojevima, trudili smo se ostati aktuelni i profesionalni u odabiru zanimljivih, i kvalitetnih naučnih i stručnih članaka. U ovom dvobroju imamo četiri članka i jedan prikaz knjige koji, svaki na svoj način, problematiziraju i prikazuju aktuelne probleme iz oblasti savremene kriminalistike, forenzike, kriminologije i sigurnosnih studija u najširem smislu riječi. Ovoga puta, proširujemo broj priloga sa četiri na pet, što na najbolji način dokazuje povedan interes eminentnih autora za naš časopis. Kvalitet i rigorozna analiza svih radova i dalje de biti glavna odrednica naše uređivačke politike. Nadamo se da de i ovaj broj, kao i prethodni, privudi pažnju stručne ali i šire javnosti i da demo u bududnosti imati sve više novih autora. Na ovaj način otvaramo mogudnost i pozivamo sve zainteresovane da pošalju svoje radove na adresu Redakcije našeg časopisa.

S poštovanjem

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.