Aktuelnost kriminoloških istraživanja u prevenciji novih formi kriminalnog ponašanja

Sažetak

Pod preventivnim djelovanjem uobičajeno se podrazumijevaju mjere i radnje koje služe otklanjanju uslova i uzroka nastanka, neke pojave. Prevencija, kao segment ukupne politike suzbijanja kriminaliteta, pretpostavlja, prije svega, otklanjanje što je. moguće većeg broja, posrednih i neposrednih faktora koji dovede do pojave kriminalnog ponašanja. Analizirajući ciljeve prevencije mogu se prepoznati dva osnovna pitanja.

Jedno pitanje glasi: na koji način otklanjati uslove kriminalnog ponašanja, a rješenja na ovo pitanje nude se kroz čitav niz kako naučnih disciplina, tako i praktičnih instrumenata i mjera koje provode različiti segmenti društvene zajednice. Među njima, s jedne strane, imamo kriminalistiku, krivično pravo, studije iz oblasti sigurnosti te druge discipline koje za predmet svog proučavanja u prvi plan stavljaju protivpravna ponašanja, dok s druge strane u preventivnim aktivnostima se primjenjuju ili spominju najrazličitije mjere socijalnog, ekonomskog, pedagoškog, obrazovnog, medicinskog, sportskog ili kulturnog karaktera. Ipak, postoji i drugo pitanje, koje je prema našem mišljenju djelimično zanemareno, a to je: koji su to uslovi i uzroci koji dovode do pojave ili do razvoja konkretnog kriminalnog ponašanja u jednom društvu. Mišljenja smo da je ovo pitanje, neopravdano zapostavljeno, dijelom i zbog široko zastupljene zainteresovanosti zajednice za razvoj i poboljšanje mjera kojima se otklanjaju direktni i indirektni faktori kriminalnog ponašanja.

Hipotetički bi se dalo zaključiti da bez detekcije uzroka, kako egzogene tako i endogene prirode, nema efikasne prevencije kriminalnog ponašanja, a samim tim i uspješne politike suzbijanja- kriminaliteta. Jer, bez definisanja uslova koji su doveli do povrede određenog prava, ne možemo niti pravilno izdiferencirati koje je mjere najcjelishodnije provesti u tom slučaju. Do odgovora na ovo drugo pitanje može se doći isključivo empirijskim istraživanjima, zasnovanim na utemeljenim kriminološkim teorijskim postavkama, a naš cilj, postavljen u ovom radu, upravo se odnosi na aktuelizaciju istraživanja uzroka korupcije, organizovanog kriminaliteta, terorizma, trgovine ljudima, kompjuterskog kriminaliteta i drugih "suvremenih" oblika kriminalnog ponašanja, kako bi se približili temeljnom imperativu suvremene sigurnosne politike - prevenciji.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2004 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.