Neki faktori koji otežavaju ili onemogućavaju borbu protiv organiziranog kriminala

Sažetak

U referatu se govori o pet faktora koji po mišljenju autora igraju važnu ulogu u suzbijanju organiziranog kriminala. To su: (1) karakteristike samog organiziranog kriminala u smislu njegovih pojavnih oblika i organizacijskih formi, (2) zakonodavna rješenja u vezi s organiziranim kriminalom, (3) aktualne kriminalističke i sudske procedure, (4) uloga policije i (5) korupcija.

  • pod 1. se govori o strukturi (arhitektonici) i karakteristikama organiziranog kriminala, kao i ulozi i postupcima organa represije.
  • pod 2. se govori o zakonodavnim rješenjima u području materijalnog i procesnog prava koja su relevantna u borbi protiv organiziranog kriminala.
  • pod 3. se govori o kriminalističkim i sudskim procedurama u vezi s organiziranim kriminalom, s posebnim naglaskom na izvođenju dokaza i propustima i zabludama s tim u vezi pod 4. se govori o policiji i njenoj ulozi u borbi protiv organiziranog kriminala. Težište Je na organizacijskim formama, ovlastima policije i strateškim konceptima.
  • pod 5. se govori o ulozi korupcije kao osnovnog pratioca organiziranog kriminala
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2003 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.