Krivična djela terorizma u krivičnom zakonodavstvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Sažetak

Problematiku krivičnopravne zaštite Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH od djela kojima se ugrožava njihova cjelovitost ustavni poredak i bezbjednost autor Je ovom radu obradio sa posebnom razradom krivičnopravne problematike terorizma sa gledišta Krivičnog zakona Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Redoslijed grupisanja ovih krivičnih djela od strane zakonodavca uticao Je i na sistematiku izlaganja u ovom radu. U skladu s tim, u prvom uvodnom dijelu rada autor Je dao neke opšte naznake o antiterorističkom zakonodavstvu u BiH, podsjetivši na stavove OUN i zaključene konvencije o borbi protiv terorizma i na unutrašnjem i međunarodnom planu. Drugi dio rada posvećenje pitanju krivičnih djela terorizma iz oblasti unutrašnjeg prava (terorizam iz člana 140. i kažnjavanje pripremanja krivičnog djela terorizma - član 145. Krivičnog zakona Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine). U trećem dijelu raspravlja se o krivičnim djelima iz sfere međunarodnog prava (međunarodni terorizam iz člana 162. , ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom iz člana 163. i uzimanje talaca iz člana 164. Krivičnog zakona Brčko Distrikta BiH) . U pretposlednjem djelu rada dat Je kritički prikaz krivičnih djela terorizma iz sfere unutrašnjeg i međunarodnog prava o kojima se govori u glavi XXVIII Krivičnog zakona a to su otmica vazduhoplova ili broda (član 331.) i ugrožavanje

bezbjednosti leta vazduhoplova ( član 332) . U problematici ovih krivičnih djela svakako su najznačajnija pitanja u vezi sa njihovim pojmom, zatim šta predstavlja objekat djela, zakonski elementi i dr. Kod krivičnog djela terorizma iz člana 140. problem postoji i u vezi sa kvalifikovanim težim oblicima osnovnog krivičnog djela i pratećim krivičnim djelima. Osnovni zaključak do koga je autor došao na osnovu analize iznesene problematike jeste da borba protiv terorizma nije samo pravo, već i obaveza države da svojim građanima obezbijedi miran i spokojan život. Svoje viđenje novog zakonskog teksta autor je dao i kroz ocjenu koja zaslužuje posebnu pažnju, a to je da su taj tekst radili dobri poznavaoci ove pravne oblasti i da je u njegovoj izradi uloženo puno truda Gledano perspektivno, nisu, postojali nikakvi kriminalno-politički razlozi da se ne prihvate ista ili slična rješenja koja postoje u Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine i Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2003 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.