Uloga vještačenja u donošenju adekvatne sudske odluke kod seksualnih delikata kao delikata nasilja

Sažetak

Malo je delikata u praksi koji tako zavise od materijalnih dokaza kao što su to delikti nasilja, u prvom redu seksualni delikti, označeni u krivičnim zakonima kao krivična djela protiv spolne slobode i morala. Zbog nedostatka materijalnih izvora informacija, organu postupka jedino što je preostalo da na osnovu vještačenja materijalnih tragova i stanja subjekata na objektivan način utvrdi činjenice. Vještačenje kao radnja dokazivanja nudi objektivnost postupka sa subjektivnim elementima. Međutim, u svakom slučaju traseološka vještačenja nije mogude sprovesti ako se uviđajem ne prikupi dovoljno materijala koji bi bio podoban za vještačenje. Ovaj rad se nede baviti uviđajem i prikupljanjem materijalnih tragova, ved de predmet ovog rada biti samo vještačenja koja se u sudskoj i istražnoj praksi sprovode prilikom rasvjetljavanja krivičnog djela silovanja. Činjenica je da su nalazi i mišljenja vještaka u mnogim slučajevima odlučni za sud prilikom donošenja adekvatne odluke. U prvom dijelu rada, date su osnovne karakteristike vještačenja koja se sprovode u svrhu rasvjetljavanja seksualnih delikta, a u drugom dijelu prikazani su rezultati empirijskog istraživanja u vezi navedne problematike.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2010 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.