Sociodemografska obilježja i viktimizacijakod policijskih službenika

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Članak se bavi u Hrvatskoj rijetko istraživanom prijavljenom i prikrivenom viktimizacijom policijskih službenika u odnosu na neka njihova sociodemografska obilježja.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj istraživanja bio je utvrditi odnose varijabli prijavljene i prikrivene viktimizacije policijskih službenika s odabranim sociodemografskim obilježjima (broj djece, veličina grada, duljina radnog staža, stupanj stručne spreme i dob). Drugi cilj istraživanja bio je utvrditi rodne razlike u varijablama vezanim uz viktimizaciju policijskih službenika.

Metodologija/Dizajn: Korelacijskim usporednim istraživanjem ispitan je namjerni uzorak ispitanika koji je obuhvatio skoro cijelu populaciju izvanrednih studenata: policijskih službenika kroz pet studijskih godina u akademskoj godini 2013./2014. na Visokoj policijskoj školi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (N=241). U prikupljanju podataka korišten je posebno sastavljen upitnik.

Ograničenja istraživanja/rada: Ograničenja rada su pozitivno selekcioniran neslučajni uzorak ispitanika, kao i činjenica da upitnik možda nije obuhvatio sve relevantne faktore vezane uz viktimizaciju policijskih službenika.

Rezultati/Nalazi: Rezultati su pokazali da postoje rodne razlike u doživljaju viktimizacije i trajanju posljedica viktimizacije. Čestina oba istraživana oblika viktimizacija povezana su s dobi, veličinom grada i stručnom spremom policijskih službenika.

Generalni zaključak: Rezultati istraživanja i praksa reflektiraju važnost promjene svijesti policijskih službenika u percepciji vlastite viktimizacije.

Opravdanost istraživanja/rada: Razumijevanje potrebe češćeg prijavljivanja viktimizacije može biti smjernica za stručno osmišljavanje uspješnih modela njene prevencije.

PDF (Hrvatski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.