MEĐUNARODNA PRAVNA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA I NJENA ULOGA U IZGRADNJI EVROPSKOG PROSTORA SLOBODE, SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI

Călin Berar, Darian Rakitovan

Sažetak


Razlozi za pisanje i istraživanje problematike: Danas je kriminalitet jedna od najvećih pretnji za slobodu, bezbednost i sigurnost ljudi. Postao je fenomen koji postiže prekogranični karakter i stvara čitave opasne mreže organizovanog kriminaliteta. Suočene sa ovim izazovom, jednostrane reakcije država postale su nedovoljne za efikasno borbu protiv organizovanog kriminaliteta. Međunarodna saradnja država postala je neminovnost. Ova međunarodna saradnja često ima oblik bilateralnih ili multilateralnih sporazuma u kojima se mogu identifikovati dve glavne oblasti na kojima se ona zasniva i razvija. Prvo, međunarodna saradnja se fokusira na ujednačenoj inkriminaciji teških dela i uspostavljanje krivičnih sankcija za njih. Ovde se pre svega govori o teškim krivičnim delima koja pogađaju mnoge ljude iz različitih država kao što su: trgovina drogama, pranje novca, krivična dela koja utiču na finansijske interese država, ekološki kriminal, itd. Drugo, neophodno je uspostaviti specijalizovane institucije za borbu protiv ovog oblika kriminaliteta i ustanoviti jasna pravila koja bi unapredila saradnju između pravo- sudnih institucija različitih država. Sva ova saradnja mora biti zasnovana na međusob- nom poverenju između država, što predstavlja osnovni princip na ovom planu. Iako je Rumunija potpisnica mnogih konvencija, najvažnije je to što je država članica Evropske unije koja posebnu pažnju posvećuje saradnji u krivičnim stvarima.

Ciljevi rada: Cilj ovog rada jeste da istakne glavne mehanizme pomoću kojih međunarodna saradnja u krivičnim stvarima funkcioniše i da ukaže na buduće pravce koje treba pratiti, jer prostor slobode, sigurnosti i bezbednosti bez bliske saradnje država se zaista ne može stvoriti.

Metodologija: Da bismo postigli ciljeve rada, koristićemo analitički metod. Predstavićemo i analizirati najvažnije institucije i mehanizme u međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima, a nakon toga, na osnovu tih činjenica, pokušaćemo da pronađemo nova rešenja za poboljšanje ove oblasti.

Istraživanje: Istraživanje će se fokusirati na najvažnije institucije, kao i na najvažniju sudsku praksu na evropskom nivou.

Rezultati/opšti zaključak: Međunarodna saradnja u krivičnim stvarima mora biti zasnovana na principu međusobnog poverenja.

Istraživanje/validnost rada: Osnovni razlog za pisanje ovog članka jeste potreba za poboljšanje načina funkcionisanja međunarodne saradnje u krivičnim stvarima, čime bi se zaustavio kriminalni fenomen na evropskom nivou. Zbog toga se ovaj rad bavi istraživanjem najvažnijih institucija u okviru međunarodnog mehanizma za pravosudnu saradnju, uz poseban akcenat na aspekte koji u praksi otežavaju ovaj postupak. Evidentiranjem problema i pravilnim shvaćanjem principa koji regulišu ovu oblast, na kraju ćemo moći da predložimo rešenja za poboljšanje međunarodne saradnje u krivičnim stvarima.

-------------------------------------------------------

The international judicial cooperation in criminal matters and its role in creating of the European space of freedom,  security and  safety

Reason for writing and research problem(s): Nowadays, crimes are one of the greatest threats to the people’s freedom and security. It has become a phenomenon that often exceeds the boundaries of a single state, achieving a cross-border character and giving rise to real organized crime networks. Faced with this challenge, the ac- tions of one state are often not enough to efficiently fight against organised crime, and it needs an international cooperation between states. This international cooperation often takes the form of bilateral or multilateral agreements in which two main areas can be identified on which it is developing. Firstly it focuses on a joint action to criminalize grave acts and establish criminal penalties. We are talking here about serious crimes which affect a lot of people from different states like: drug trafficking, money laundering, criminal offences affecting the states financial interests, environmental crime, etc. Secondly a specialized institutions is necessary to be set up to fight against these kind of crimes and to develop clear rules to better help the coo- peration between states’ judicial institutions. All this cooperation must be based on a mutual trust between states, which is a fundamental principle in the matter. Even though Romania is part of a lot of conventions, the most important thing is that it is a member state of The European Union which pays a special attention to the cooperation in criminal matters.

Aims of the paper (scientific and/or social): The aim of this article is to highlight the main mechanisms through which the international cooperation in criminal matters works and indicate future directions to be followed, because a safe space without a close cooperation between states can not really be created.

Methodology/ Design: In order to obtain the aims of the paper we will use the analytical method. We will present and analyse the most important institutions and mechanisms implied in international cooperation, and after that, based on those facts, we will try to find new solutions to improve this area.

Research/ Paper limitation: The research will focus on the most important institutions as well as on the most important case-law at the European level.

Results/ General Conclusion: The international cooperation in criminal matters must be based on the principle of mutual trust.

Research/Paper Validity: The reason for writing this article lays in the need to improve the functioning of the international cooperation in criminal matters in order for the criminal phenomenon at the European level to be stopped. That is why, the following paper shall investigate the most important institutions within the international judicial cooperation mechanism framework and highlight the aspects that make the procedures difficult in practice. By finding and highlighting the problems, as well as by a correct understanding of the principles that govern this field, we will, in the end be able to suggest improvement solutions of the international cooperation in criminal matters.


Ključne riječi


organizovani kriminalitet; međunarodna saradnja; međusobno poverenje; bezbednost; organized crime; international cooperation; mutual trust; security

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo