EVROPSKO KONVENCIJSKO PRAVO I POLICIJA

Ahmed Bjelopoljak

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): U državama koje slove za savremene i demokratske ne postoji institucija državne vlasti kao što je policija, koja raspolaže sa tako moćnim i efikasnim sredstvima za zaštitu, ali i mogučnošću primjene sile, kršeći time ljudska prava. Moderne, demokratske države rade na obuci i podizanju svijesti pripadnika policije da moć koju imaju mogu upotrebljavati samo u skladu sa Ustavom i Zakonom, razvijajući istovremeno institucije sistema koje će vršiti punu kontrolu nad zakonitošću rada policije. Evropski sistem ljudskih prava čiju krunu čini Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (dalje: EKLJP, Evropska konvencija, Konvencija) se razvila da je nadvladala bilo koji drugi sistem međunarodne zaštite ljudskih prava (lex specialis). Moj dugogodišnji rad u policiji su me inspirisala da pokušam približiti problematiku poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda pojedinca kroz postupanja policijskih službenika prilikom izvršenja svojih zadataka.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni):  Cilj rada je prikaz Evropskog konvencijskog prava koje razmatra postupanja pripadnika policije sadržanih u Konvenciji i odlukama Evropskog suda za ljudska prava (dalje: Sud, Evropski sud) čija funkcija proizilazi iz osnovnog cilja i pravne prirode Konvencije.

Metodologija / dizajn: U postizanju navedenog cilja osnovni metodološki pristup je teorijska analiza Konvencije i odluka Suda koje se odnose na policiju.

Ograničenja rada / istraživanja: Rad će se ograničiti uglavnom na važnije dijelove i smjernice iz Konvencije koje su relevantne za policiju i Deklaracije o policiji.

Rezultati: Rezultati rada treba da pokažu da policajci nisu sami sebi svrha i zakon nego da su službenici koji provode unutrašnje zakone, ali i značajan dio međunarodnog prava ljudskih prava i da upravo time štite i sebe u ispunjenju svojih zadataka, ali i svoja i prava građana, bez obzira što je ponekad efikasno djelovanje policije uslovljeno narušavanjem i uskraćivanjem prava drugih.

Generalni zaključak: Dužnosti i prakse od kojih se sastoji policijski posao su mnogobrojne i raznovrsne, što zahtijeva od svakog policijskog službenika da razumije unutrašnje i međunarodne standarde ljudskih prava u svakodnevnom postupanju.

Opravdanost istraživanja / rada: Opravdanost ovog rada između ostalog je da podstakne dužnosnike policije, pogotovo one, zadužene za obuku i obrazovanje da razviju i prodube razumijevanje ljudskih prava i putem vlastite obuke.

---------------------------------------------

The European Convention Law and the police

Reason for writing and research problem(s):  In modern democratic countries, the police is a unique institution of government’s authority with powerful and efficient mechanisms for use of force for the protection of the community, which ability at the same time presents a risk of violating human rights. These modern democracies train the members of their police forces to be aware that powers they possess can only be used in accordance with the Constitution and the law. Simultaneously, these countries try to develop institutions within their system of government to oversee the legality of police work. The foundation of the European human rights protection framework is the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter ECHR), which over the years developed into the most dominant among international systems for protection of human rights (lex specialis). My extensive experience working in the police force has inspired me to prepare an overview of issues regarding protection of individuals’ rights and freedoms through actions of police officers while performing their duties.

Purpose of the paper: The purpose of this paper is to provide an overview of the European law dealing with police work which is based upon the ECHR and the decisions of the European Court of Human Rights (hereinafter ECtHR) which function stems from the purpose and the legal nature of the ECHR.

Methodology/Design: To achieve the stated purpose, this paper will employ the theoretical analysis of the relevant provisions of the ECHR and the decisions of the ECtHR regarding police work.

Research/Paper limitations: The paper will be mostly limited to more important parts and provisions of the Convention which are relevant to the police work.

Results/Findings: The results of this work should show that police officers serve a purpose greater than themselves and that they are not above the law, but rather they are supposed to enforce the domestic law as well as the international human rights law, and by doing so they protect themselves in the performance of their duties as well as their own rights and those of their fellow citizens, even if this means that the efficiency of the police work will sometimes be impeded.

General conclusions: Police officers’ work has many duties and obligations which requires every police officer to understand the domestic and international human rights standards in exercising their everyday duties.

Research/Paper Validity: This paper further intends to stimulate police officers, especially those in charge of training and education, to develop and deepen their understanding of human rights through further training.


Ključne riječi


policija; konvencija; sud; ljudska prava; police; convention; court; human rights

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo