PREVENCIJA SITUACIJSKOG KRIMINALA: TEORIJSKA POZADINA I MOGUĆNOSTI ZA DALJI RAZVOJ

Vesna Stefanovska, Natasa Jovanova

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Sprečavanje situacijskog kriminala je dio Politike prevencije kriminala, a proteklih godina, zagovornici teže da zamijene socijalnu prevenciju kao neuspješnu u smanjenju kriminala, a koja je suviše skupa i previše zahtjevna za rješavanje socijalnih kriminalnih faktora. Na taj način, grupa kriminologa tvrdi da prevencija iz daljine ne funkcioniše i preusmjerava njihov interes ka uklanjanju situacijskih faktora koji stvaraju mogućnosti za kriminal. U tom smislu, naš članak će elaborirati osnovu i glavne nalaze vezane za prednosti i moguće rizike od prevencije situacijskog kriminala.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj rada je predstavljanje prednosti i slabosti primjene situacijskog sprečavanja kriminala. Naučni i društveni cilj za proučavanje ovog modela sprečavanja kriminala potiče od potrebe da šira politika kriminala obuhvati, ne samo represivne mjere, već i preventivne, i ne samo preduzimanje od strane sistema krivičnog pravosuđa, već izvan i od strane agencija unutar civilnog društva i privatnog sektora.

Metodologija/dizajn: Ovaj rad pruža pregled i analizu pojedinih naučnih radova i studija koji prikazuju rezultate istraživanja i rezultate koji se odnose na prevenciju situacijskog kriminala. Također, proći ćemo kroz nekoliko kriminoloških teorija i pogleda u okviru kriminologije životne sredine, kako bi smo predstavili teorijsku pozadinu prevencije situacijskog kriminala.

Ograničenja rada/istraživanja: Nedostatak javnog i naučnog diskursa, kao i nepriznavanje važnosti prevencije situacijskog kriminala između donosilaca politike krivične pravde u našoj zemlji.

Rezultati: Glavni nalazi se odnose na prepoznavanje koristi od sprečavanja situacijskog kriminala, ali i od određenih negativnih strana koje zahtijevaju pažljivu primjenu i oda- bir određenih preventivnih mjera od strane glavnih zainteresovanih strana.

Generalni zaključak: Prevencija situacijskog kriminala može u određenim okolnostima smanjiti kriminal, ali ne može i riješiti probleme kriminala, tj. ne može smanjiti ili ukloniti kriminalne faktore. Na taj način može biti dio opće nacionalne politike za sprečavanje kriminala, ali samo zajedno sa socijalnom prevencijom, jer su kao dvije strane jednog novčića.

Opravdanost istraživanja/rada: Istraživanje i sprečavanje situacijskog kriminala u Re- publici Makedoniji treba da bude predmet kontinuirane analize. Nauka, zasnovana na naučnim istraživanjima i rezultatima, treba da pomogne promovisanju pozitivnih efekata njegove primjene kako bi pronašla svoje odgovarajuće mjesto u okviru politike krivične pravde.

-------------------------------------------------------

Situational crime prevention: theoretical background and possibilities for further development

Inspiration and issue(s) that are addressed: Situational Crime Prevention is part of the Crime Prevention Policy and in recent years, it’s proponents strive to replace the social prevention as unsuccessful in crime reduction, too expensive and too demanding to tackle the social criminal factors. That way, a group of criminologists claims that prevention from distance doesn’t work and redirect their interest toward removing the situational factors that make opportunities for crime. In that regards, our article will elaborate the basis and main findings related to the benefits and possible risks of situational crime prevention.

Purpose of the paper (scientific and and/ or social): The aim of the paper is to present the pros and cons of the application of situational crime prevention. The scientific and social objective to study this model of crime prevention stems from the need that the wider crime policy should encompass, not just the repressive measures, but also preventive, and not just undertaken by the criminal justice system, but beyond and by the agencies within civil society and private sector.

Methodology/ Design: This paper provides an overview and analysis of certain scientific papers and studies that present research findings and results related to situational crime prevention. Also, we will go through several criminological theories and perspectives within the environmental criminology, in order to present theoretical background of situational crime prevention.

Limitations of the study/ paper: Lack of public and scientific discourse, as well as unrecognition of the importance of situational crime prevention among criminal justice policy makers in our country.

Results/ Findings: Main findings refer to the recognition of the benefits of situational crime prevention, but also of certain negative sides that demand careful application and selection of certain prevention measures by the main stakeholders.

General conclusion: Situational Crime Prevention may reduce crime in certain circumstances, but cannot solve the crime problems, i.e. cannot decrease or remove the criminal factors. That way, it can be part of the general national crime prevention policy, but only together with the social prevention, because those two are like two sides of one coin.

Justification of study/ paper: Research and situational crime prevention in the Republic of Macedonia should be subject to continuous analysis. Science, based on scientific research and results should help to promote the positive effects of its application in order to find its appropriate place within criminal justice policy.


Ključne riječi


situacijska prevencija kriminala; dizajn okoline; prilika; politika kriminala; situational crime prevention; environmental design; opportunity; crime policy

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo