POLICIJA I SMANJENJE STRAHA OD KRIMINALA

Natasa Jovanova, Oliver Bacanovich

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Obezbjediti sigurnost građana i lokalnih zajednica je glavna funkcija moderne države. Policija je ključna organizacija koja je odgovorna za javnu bezbjednost i stoga je snažno povezana sa individualnim blagostanjem i blagostanjem lokalnih zajednica, pružajući preventivne, administrativne i kaznene usluge/mjere. Zbog toga, u velikoj mjeri s time je povezan osjećaj sigurnosti ili straha od kriminala među građanima. Posljednjih godina postoji debata o pitanju da li postoji potreba za primjenom novog zadatka za policiju - smanjenje straha od kriminala, uprkos brojnim zadacima koje oni već imaju! U tom smislu, ovaj rad će analizirati argumente za i protiv nametanja smanjenja straha od kriminala kao novog zadatka za policiju, kao i efekata različitih metoda rada policije radi smanjenja nivoa straha od kriminala.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj rada je da predstavi argumente za i protiv smanjenja straha od kriminala kao novog zadatka policijskog rada. Analizirajući rezultate istraživanja za najbolje metode smanjenja straha od kriminala od strane policije, sigurno će uticati na policiju, posebno na policiju u Makedoniji da preduzmu neke od njih s ciljem postizanja boljeg osjećaja sigurnosti među građanima.

metodologija/dizajn: Ovaj rad pruža pregled i analizu određenih naučnih radova i nalaza istraživanja i rezultata vezanih za napore policije u vezi sa smanjenjem straha od kriminala.

Ograničenja rada/istraživanja: Nedostatak javne i naučne analize straha od kriminala, kao i otpor policijskih radnika za preduzimanje mjera za smanjenje straha od kriminala među građanima u našoj zemlji.

Rezultati: Glavni nalazi se odnose na priznavanje policije za potrebom smanjenja straha od kriminala, te efekti i koristi od tradicionalnog policijskog rada, policije u zajednici, patrole i patrole u autu i problemom orijentisane politike na nivo straha od kriminala.

Generalni zaključak: U literaturi se mogu naći određene kritike o besmislenom utvrđivanju straha od kriminala kao jednog od zadataka i ciljeva rada policije. Postoje određena razmatranja kojima je strah od kriminala često sredstvo koje služi policiji da postigne neke od svojih ciljeva kroz manipulaciju javnim strahovima. Ali uprkos ovim kritikama, postoje određeni argumenti koji idu ka aktualizaciji smanjenja straha od kriminala kao nove i drugačije funkcije moderne policije.

Opravdanost istraživanja/rada: Treba nastaviti istraživanje o strahu od kriminala i naporima policije na tome da se smanji. Rezultati istraživanja će pomoći otkrivanju novih policijskih metoda i mjera za smanjenje straha od kriminala, jer je unapređenje osjećaja sigurnosti među građanima prioritet za svaku modernu policiju.

--------------------------------------------------------------

Police and reduction of fear of crime

Reason for writing and research problem(s): Ensuring the security of citizens and local communities is a main function of the modern state. Police is a key organization that is responsible for public security and is therefore strongly linked to individual and local communities’ welfare, by providing preventive, administrative and penal services. Therefore strongly related to this is the feeling of safety or fear of crime among citizens. In recent years there is a debate about the question is there a need for applying a new task for police - reduction of fear of crime, despite numerous task that they already have! In this regard, this paper will analyze the arguments for and against imposition of reduction of fear of crime as a new task for police and also the effects of different methods of police work for reduction of the level of fear of crime.

Aims of the paper (scientific and/or social): The aim of the paper is to present the arguments for and against reduction of fear of crime as a new task of police work. Analyzing the research results for the best methods for reduction of fear of crime by police, will certainly influence on the police, especially on the police in Macedonia to undertake some of them with purpose to achieve better feeling of safety among citizens.

Methodology/ Design: This paper provides an overview and analysis of certain scientific papers and research findings and results related to police effort regarding reducing of fear of crime.

Research/ Paper limitation: Lack of public and scientific analyzes of fear of crime, as well as resistance of police workers for undertaking a measures for reduction of fear of crime among citizens in our country.

Results/ Findings: Main findings refer to the recognition of the need for reduction of fear of crime by police and the effects and benefits from traditional police working, community policing, foot patrol and automobile patrols and problem-oriented policing on the level of fear of crime.

General Conclusion: In the literature can be found some criticism about purposeless of determining the fear of crime as one of the tasks and goals of policing. There are certain considerations that fear of crime is often a tool for the police that serves them to achieve some of their goals through the manipulation of public fears. But despite these criticisms, there are certain arguments that go towards the actualization of reducing the fear of crime as a new and different function of the modern police.

Research/ Paper Validity: Research about fear of crime and police efforts for it reduction should continue. The research results will help in discovering a new police methods and measures for reduction of fear of crime, because improving the feeling of safety among citizens is priority for every modern police.


Ključne riječi


policija; strah od kriminala; smanjenje; police; fear of crime; reduction

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo